Aktuální stav mimořádných opatření dle změn účinných od 30. 9. 2021

Aktuální stav opatření ohledně onemocnění covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Od 30. 9. 2021 nabyde účinnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021 týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb, č.j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které ruší mimořádné opatření ze dne 26. 8. 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ve znění ze dne 10. 9. 2021. Od 30. 9. 2021 nabyde účinnosti změna ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021 stanovující podmínky pro vstup na území ČR, č.j. MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN. Dne 6. 10. 2021 nabyde účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.


Chod úřadu

Pro účely online komunikace s úřady si také můžete zřídit datovou schránku. Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT.

Pokud máte eObčanku, datovou schránku si lze zřídit online: 
Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu roušku či respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky. Ve vnitřních prostorech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně jak 1,5 metry, platí povinnost nosit chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či poštou. Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.


Obecné vymezení „Podmínek nenakažlivosti“

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, ze dne 27. 9. 2021 s účinností od 30. 9. 2021, podmiňuje vstup do některých vnitřních či venkovních prostor a případně účast na hromadných akcích následujícími podmínkami:

(a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
(b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (dále jen „RAT“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 
(c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU i digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; přičemž za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, nebo 

(d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
(e) osoba na místě podstoupí RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobně platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila RAT za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

(dále společně jen „Podmínky nenakažlivosti“)


Testování veřejných zaměstnanců

• S účinností od 1. 7. 2021 je povinnost testování zaměstnanců zrušena na základě opatření MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN. Po 30. 6. tedy již veřejní zaměstnanci nemusí být testovaní


Ochrana dýchacích cest na pracovišti

• s účinností od 31. 7. 2021 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno Mimořádné opatření ze dne 30. 7. 2021, č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, na základě kterého byla pro celé území ČR stanovena výjimka z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, jestliže není zaměstnavatelem určeno na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření jinak


Povinnost zaměstnavatelů vyžadovat po zaměstnancích negativní test při návratu ze zahraničí

• zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků je uložena povinnost vyžadovat předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 po zaměstnancích, kteří strávili déle než 12 hodin mimo území České republiky (v případě sousedních zemí 24 hodin), pokud zaměstnanci mají povinnost tento test při návratu do ČR podstoupit 
• povinnost předložit negativní výsledek testu se nevztahuje na: 
 očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování, pokud u nich uplynulo 14 dní od dokončení očkovacího schématu, pokud nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19
 očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování, pokud u nich uplynulo 14 dní od dokončení očkovacího schématu, pokud nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19
 osoby, které se prokážou certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19, pokud od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní
 osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření účinného od 11. 9. 2021 (například držitelé diplomatické nóty, osoby do 6 let věku, osoby, které tranzitují do 12 hodin přes ČR pozemní cestou, necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy) 
• zaměstnanci, na které se nevztahuje výše zmíněná výjimka, mají povinnost informovat zaměstnavatele (či vzdělávací instituci) o cestách do zahraničí přesahujících 12 hodin v případě zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy (v případě sousedních zemí 24 hodin)
• povinnost předložit test aktuálně platí pro návrat ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy dle seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví, lhůty pro podstoupení testu platí pro jednotlivé kategorie zemí odlišně
• v případě, že zaměstnanec negativní výsledek testu nepředloží, má zaměstnavatel nebo koncový uživatel pracovníků povinnost zamezit takovému zaměstnanci ve vstupu na všechny provozovny a pracoviště
• osoba, která je povinna podrobit se testu na území České republiky při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének, ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének
• uvedená pravidla platí obdobně i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům, vyučujícím, k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let (nejde-li o děti, které do zahraničí pravidelně cestují za účelem styku s  rodičem nebo za účelem vzdělání), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření


Ochrana dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN, ze dne 27. 9. 2021 s účinností od 6. 10. 2021 od 0:00 hod. do 10. 10. 2021 do 23:59 hod. stanovuje tyto podmínky ochrany dýchacích cest během konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

• členové okrskové volební komise po celou dobu přítomnosti na zasedání této komise, všechny osoby přítomné ve volební místnosti v průběhu hlasování a sčítání hlasů, všechny osoby přítomné při hlasování do přenosné volební schránky a všechny osoby přítomné při hlasování zvláštním způsobem hlasování dle zákona č. 296/2021 Sb. jsou povinni mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem, které brání šíření kapének
• Povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest se nevztahuje na:
i) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
ii) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
iii) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
iv) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
v) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením (tyto osoby jsou povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dle specifikace lékaře, není-li v lékařském potvrzení uvedeno jinak),
vi) osoby, které jsou vyzvány členem okrskové volební komise nebo komise pro hlasování k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest, po dobu nezbytně nutnou k prokázání totožnosti


Veřejné či soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako zejména spolkové, taneční, sportovní, kulturní, tradiční a jiné akce či jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy

organizátor smí umožnit v jeden čas přítomnost maximálně 2000 osob venku (výhradně) a 1000 osob uvnitř, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
• žádný z účastníků nesmí vykazovat příznaky covid-19
• v případě akcí nad 20 osob musí účastníci splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 6 let) a splnění těchto podmínek musí účastníci na místě prokázat 
• v případě regulovaného vstupu je organizátor povinen splnění Podmínek nenakažlivosti kontrolovat a účastník je povinen splnění podmínek prokázat. Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci
• splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje:
i) účastní-li se akce v rámci vzdělávání výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělený prostor zvlášť pro žáky každé jedné školy 
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (telefonní číslo). Tuto evidenci musí organizátor uchovávat alespoň 30 dní ode dne konání aktivity 
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob 
• v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy je organizátor povinen vést evidenci účastnících se osob (jméno, příjmení, telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (sportovní utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být přítomno v jeden čas na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 6 let věku). Pro účely těchto aktivit má negativní výsledek RAT platnost 7 dní. Organizátor je povinen v Podmínky nenakažlivosti u osob kontrolovat a tyto osoby jsou povinny je prokázat 
• organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat, pokud je ve skupině nejvýše 50 osob a mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru. Opět platí podmínka splnění Podmínek nenakažlivosti a absence klinických příznaků onemocnění covid-19. Organizátor je opět povinen vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů
• uvedené se neuplatní v případě zasedání zastupitelstev, jelikož z předchozích stanovisek ministerstva vnitra vyplývá, že zastupitelstva lze považovat za orgán veřejné moci. Na zasedání se však uplatní obecná pravidla pro pobyt uvnitř budov, zejména povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest


Kulturní akce a sportovní utkání s diváky, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad, kterého se účastní v jeden čas více než 20 osob

• v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, musí v případě, že je přítomno v jeden čas více než 20 diváků, všichni diváci splňovat Podmínky nenakažlivosti
• v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3 000 diváků splňovat Podmínky nenakažlivosti a z počtu diváků nad 3 000 přítomných diváků musí alespoň polovina z nich být naočkována nebo mít laboratorně potvrzeno prodělání onemocnění covid-19 a zbývající část kapacity může být obsazena osobami, které absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření, nejdéle před 72 hodinami RAT, na místě RAT určený pro sebetestování, příp. prokáží, že podstoupily RAT za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a absolvování testu a jeho negativní výsledek prokáží potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
• osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí (s výjimkou osob mladších 6 let) v případě, že má být přítomno více než 20 diváků, prokázat Podmínky nenakažlivosti. Účastník takové akce musí splnění podmínek organizátorovi prokázat a organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat, jinak se účastník akce nemůže zúčastnit
• vzdálenost diváků od jeviště (sportovní plochy) musí být alespoň 2 metry


Povinnost oznámit konání hromadných akcí

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, jsou s účinností ode dne 19. 7. 2021 povinni pořadatelé organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici s následujícím předstihem:
• v případě akcí konaných do 22. 7. 2021 včetně bezodkladně,
• v případě akcí konaných od 23. 7. 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce
V oznámení je třeba uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.


Svatby a pohřby

• svatby a pohřby do 30 osob jsou bez omezení, pro více osob platí omezení platná pro spolkové, sportovní a jiné akce, jak jsou uvedena výše
• snoubenci k okamžiku sňatečného obřadu a další osoby tomu přítomné mají výjimku z obecné povinnosti nošení ochranného prostředku dýchacích cest (respirátoru), a to včetně pořízení fotografií novomanželů
• mimo uvedenou výjimku platí pro svatby a pohřby obecná pravidla pro nošení ochranného prostředku dýchacích cest
• na svatbách a pohřebních hostinách je povolen tanec a živá hudba


Prodej na tržištích

• odstup mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy musí být alespoň 2 metry
• u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředek
• v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci 
i) jsou-li na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, aby byly osoby usazeny tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou osob sedících u stejného stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti. tak tam může být max. 4 osoby (s výjimkou příslušníků společné domácnosti). V případě stolu s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob (s výjimkou členů společné domácnosti) musí být rozestup alespoň 1,5 metru
ii) provozovatel musí aktivně bránit shromažďování osob ve vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny


Provoz stravovací služeb, hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů včetně diskoték, heren a kasin 

• zákazník může do provozovny (s výjimkou provozoven stravovacích služeb nesloužících pro veřejnost a prodeje jídla s sebou, pokud toto jídlo není konzumováno zákazníkem ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny) vstoupit pokud:
1. nevykazuje klinické příznaky covid-19
2. s výjimkou osob mladších 6 let splňuje Podmínky nenakažlivosti
• zákazníci musí být vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
• u stolu smí sedět nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru),
• provozovatel nesmí do provozovny vpustit více osob, než je míst k sezení 
• provozovatel musí aktivně bránit ve vnějších i vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, 
• při vstupu do vnitřních i vnějších prostor provozovny musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel musí zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch, 
• provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu;  v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
• tanec je umožněn pouze osobám, které splňují podmínku očkování, kterou doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo osobám, které absolvovaly RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo RAT s negativním výsledkem, a to nejdéle 24 hodin před vstupem do uvedené provozovny, nebo pokud splňují podmínku laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění covid-19, uplynula-li u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní. Výjimka z tohoto pravidla platí pro oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu,
• produkce živé hudby je možná pouze se vzdáleností zákazníků od místa vystupujícího minimálně 2 m
• dále je stanovena informační povinnost ze strany provozovatele o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně


Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

lze provozovat pouze za těchto podmínek:
• provoz je omezen na 1000 osob ve vnitřních prostorech a 2000 osob ve vnějších prostorech,
• provozující subjekt, poskytovatel služby nebo organizátor musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
• aktivit se nesmí účastnit osoby vykazující klinické příznaky covid-19,
• v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, musí účastník (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti a organizátor musí splnění těchto podmínek kontrolovat a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožnit účast. Podmínky nenakažlivosti musí splňovat i osoby podílející se na zabezpečení akce, jsou-li současně přítomny na místě konání akce. Trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění Podmínek nenakažlivosti ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které při nástupu na akci prokázaly splnění Podmínek nenakažlivosti provedením RAT v posledních 72 hodinách, nebo RAT na místě, ve frekvenci každých 7 dní. Splnění Podmínek nenakažlivosti se nevyžaduje, účastní-li se uvedených aktivit výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu
• dojde-li organizátor vícedenní akce ke zjištění pozitivního výsledku preventivního RAT nebo je-li mu oznámen pozitivní výsledek RT-PCR testu provedeném u účastnící se nebo jinak přítomné osoby, musí zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce. Osoba starší 18 let věku musí akci neprodleně opustit. V případě osoby mladší 18 let věku musí organizátor bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, dále kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a předat mu seznam účastníků vícedenní akce


Provoz knihoven 

pro provoz knihoven platí obdobná pravidla jako pro prodej v maloobchodních prodejnách:
• maximálně 1 osoba na 10 m2 prodejní plochy (u prodejen s menší plochou se nezapočítává doprovod mladší 15 let a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZP, nezávisle na ploše se nezapočítává doprovod mladší 6 let)
• je třeba aktivně bránit, aby zákazníci byli mezi sebou ve vzdálenosti bližší než 1,5 metru s výjimkou členů domácnosti
• zajištění řízení front s 1,5 m rozestupy (a to jak uvnitř, tak i vně provozovny), zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
• zajištění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
• informování zákazníků o uvedených pravidlech
• zajištění maximální cirkulace vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
při výpočtu prodejní plochy se započítává část určená pro zákazníky, tj. plocha, kam mají zákazníci přístup včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači, nezahrnují se do ní však kanceláře, sklady, přípravny, dílny a podobně


Omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

• poskytovatelé uvedených ubytovacích služeb musí při vstupu a uvnitř provozoven ubytovacích služeb zajistit možnost dezinfekce rukou a zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
• osoba, která hodlá využít uvedených ubytovacích služeb, nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí nadále splňovat Podmínky nenakažlivosti (s výjimkou dětí do 6 let věku),
• poskytovatel ubytovací služby nesmí poskytnout osobě, která (s výjimkou dětí do 6 let věku) nesplňuje Podmínky nenakažlivosti. Poskytovatel je povinen splnění těchto podmínek před zahájením ubytování kontrolovat a osoba, která hodlá ubytovacích služeb využít, je povinna splnění těchto podmínek prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, poskytovatel takové osobě ubytování nemůže poskytnout. Tyto osoby lze ubytovat nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění Podmínek nenakažlivosti 
• bez splnění podmínek dle předchozích 2 bodů lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,


Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad (i arboret a parků s regulovaným vstupem), hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

• organizátor akce nebo provozovatel prostor může využít takovou kapacitu vnitřního prostoru objektu, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a návštěvníci jsou povinni tyto rozestupy dodržovat (nejde-li o členy společné domácnosti nebo děti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby)
• na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcích je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, Podmínky nenakažlivosti (splnění Podmínek nenakažlivosti není vyžadováno, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby), přičemž organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat a účastníci jsou povinni je prokázat. Pokud osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce


Omezení shromažďování 

• pro účast na shromáždění platí následující pravidla pro nasazení ochranného prostředku dýchacích cest:
o při účasti na shromáždění, při kterém dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejný čas v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory, musí mít účastníci ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94% (FFP2, KN 95)
o ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
• venku je možno se shromažďovat pouze ve skupinách po 20 osobách s rozestupy mezi jednotlivými skupinami alespoň 2 m,
• uvnitř je možno se shromáždit s rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou příslušníků společné domácnosti) a před vstupem je třeba si vydezinfikovat ruce


Školská zařízení

S účinností od 1. 9. 2021 bylo zrušeno opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se provozu škol a školských zařízení, s výjimkou dále uvedeného opatření týkajícího se podmínek osobní účasti dětí a žáků na výuce. Dosud však nebylo vydáno nové komplexní opatření týkající se provozu škol a školských zařízení.


Testování zaměstnanců školských zařízení a jejich přítomnost na pracovišti

• s účinností od 31. 8. 2021. smí zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením či školní jídelnou (výdejnou) povinen umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracoviště pouze za předpokladu, že zaměstnanec splní některou z těchto podmínek:
o v termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 doloží zaměstnavateli (i) národní certifikát o prodělaném očkování a uplynulo od ukončení očkování alespoň 14 dnů; nebo (ii) že prodělal onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní; nebo (iii) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT  s negativním výsledkem;
o případně podstoupí na místě RAT určený pro sebetestování, přičemž obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil RAT za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
• pokud zaměstnanec uvedené podmínky neprokáže, musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo venkovním prostředí nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) s tím, že výjimku z této povinnosti mají osoby, které nemohou mít ochranný prostředek nasazený ze závažných zdravotních důvodů a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením
o v případě nesplnění uvedených podmínek nesmí zaměstnanci cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat a musí používat hygienická zařízení určená pouze pro žáky či zaměstnance, kteří nepodstoupili preventivní test, jeli to organizačně možné
o při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat odstup 1,5 m od ostatních osob a musí sedět v lavici nebo u stolu, v takovém případě nemusí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest
o na škole v přírodě nemusí zaměstnanec nosit ochranný prostředek dýchacích cest, pokud je na pokoji mimo společné prostory
o z povinnosti mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest pak platí výjimku pro situace, kdy je třeba, aby dítě či žák viděl na ústa pedagogického pracovníka, takovém případě však musí pedagogický pracovník použít jako prostředek ochrany dýchacích cest štít a musí splnit podmínku vzdálenosti minimálně 1,5 m od dětí a žáků
• pokud by měl pedagogický pracovník pozitivní výsledek testu RT-PCR nebo RAT (v případě antigenních testů zároveň s příznaky onemocnění covid-19) a 2 dny před či 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání nebo školské služby, je povinen nahlásit pozitivní výsledek škole


Výjimka z mimořádného opatření omezujícího maloobchodní prodej a služby ohledně používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a používání umělých koupališť dětmi či žáky.

• na děti a žáky se vztahuje výjimka z mimořádného opatření týkajícího se omezení maloobchodního prodeje a služeb ze dne 27. 9. 2021. Ti tak nemusí provozovateli prokazovat splnění Podmínek nenakažlivosti, jedná-li se o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Stejná výjimka se uplatní v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, jsou-li v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy.


Povinnost vzdělávacích institucí kontrolovat předložení testu studenty, vyučujícími, dětmi, resp. jejich zákonnými zástupci, po návratu ze zahraničí

• vzdělávací instituce mají ve vztahu ke studentům, vyučujícím, dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, povinnost vyžadovat předložení negativního testu při návratu ze zahraničí, pokud jsou k podstoupení testu tyto osoby povinny dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021
• podrobnější informace včetně výjimek z povinnosti předložit výsledek testu viz první část tohoto dokumentu věnovaná povinnosti zaměstnavatelů vyžadovat předložení testu po zaměstnancích, která se obdobně vztahuje i na vzdělávací instituce


Podmínky pro osobní účast dětí a žáků na výuce

Od. 31. 8. 2021 nabylo účinnosti nové opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, týkající se podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb.

Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy, umožní školské zařízení osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud splní některou z těchto podmínek:

• dítě podstoupí v následujících termínech preventivní antigenní test, který si provede samo nebo jiná osoba a tento test mu poskytla škola
o termíny pro testování jsou 1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021, v případě přípravné třídy základní školy, přípravného stupně základní školy speciální a 1. ročníku základní školy nebo třídy základní školy tvořené žáky 1. a jiných ročníků, může škola rozhodnout, že je prvním testovacím dnem druhý den školního vyučování, v takovém případě pro děti a žáky do doby zjištění výsledku preventivního antigenního testu platí obecná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
o testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy, není-li dítě v termínu testování ve škole, provede se test v den jeho příchodu
o škola může nahradit testování antigenními testy provedením testů RT-PCR, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT_PCR a pokud má provedení tohoto testu zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb dle seznamu vedeného Státním zdravotnickým ústavem, v takovém případě se testování provádí jedenkrát v týdnu, nejdříve 2 dny před nástupem do školy a nejpozději v první vyučovací den v týdnu, do doby výsledků se musí žáci řídit obecnými pravidly pro ochranu dýchacích , RT-PCR test v takovém případě nelze nahradit doložením výsledku antigenního testu provedeného poskytovatele zdravotních služeb, takovou náhradu lze připustit pouze, pokud je výsledek doložen vždy v termínu, kdy by bylo prováděno běžné testování antigenními testy, tedy 1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021
• případně doloží (i) že bylo očkováno a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů; nebo (ii) že prodělalo onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní; nebo (iii) že absolvovalo nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvovalo nejdéle před 72 hodinami RAT s negativním výsledkem
• pokud dítě nepodstoupí preventivní testování ani nedoloží uvedené podmínky, musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo venkovním prostředí nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) s tím, že děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (chirurgická rouška..)
o v takovém případě jsou děti či žáci omezeni ve výuce tak, že (i) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy; (ii) nesmí zpívat, (iii) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, (iv) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, takovém případě nemusí mít prostředek dýchacích cest; dodržování těchto podmínek je škola povinna zajistit
o děti či žáci rovněž nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou
o výjimku z povinnosti ochrany dýchacích cest mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, případně osoby, které nemohou mít ochranný prostředek nasazený ze závažných zdravotních důvodů a tuto skutečnost prokáží lékařským potvrzením
• škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo povolené k použití laickou osobou Ministerstvem zdravotnictví
• pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka předložit negativní výsledek antigenního testu považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole, přičemž čestné prohlášení není třeba, vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba
• škola je o provádění testů povinna informovat děti (žáky) i jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance, a to o způsobu provádění a dalších pravidlech
• škola je povinna bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
• v případě, že bylo dítě s pozitivním antigenním testem 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení v jedné třídě, oddělení nebo skupině s jiným dětmi, nesmí být tyto děti osobně přítomné na výuce, a to až do zjištění výsledku RT-PCR testu pozitivně testovaného dítěte, opětovná účast na výuce je umožněna, pokud původně pozitivně testovaný žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu
o obdobné pravidlo platí v případě, kdy děti přijdou do kontaktu s pozitivně testovaným pedagogickým pracovníkem
o uvedené se neuplatní u dětí, které byly očkovány a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů nebo v případě, že tyto děti prodělaly onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní
• v případě pozitivního preventivního antigenního testu žáka je škola povinna tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci, který je povinen dále informovat poskytovatele zdravotnických služeb
• v případě, že dítě mimo školu podstoupí RT-PCR test nebo RAT s pozitivním výsledkem a zároveň bylo 2 dny před provedením testu/2 dny po provedení testu osobně přítomno ve škole, je zákonný zástupce o této skutečnosti povinen informovat školu
• škola je povinna bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zaslat příslušné krajské hygienické stanici jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek RAT a mají příznaky onemocnění covid-19, a zároveň bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole  v kontaktu 2 dny před testem/2dny po testu s jiným dítětem nebo  žákem  nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek RAT a má příznaky onemocnění covid-19. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
• škola musí zajistit, aby osoby podílející se na testování žáků používaly ochranu dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)


Testování žáků v případě zkoušek

• středním školám, konzervatořím, vyšším odborným školám a základním školám je uložena povinnost poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky


Ochrana dýchacích cest

• žáci mají výjimku z obecných pravidel ochrany dýchacích cest danou příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a použijí se u nich výše uvedená pravidla pro osobní účast žáků a dětí na výuce


Školy v přírodě 

• do 30. 6. 2021 byla pro konání škol v přírodě účinná pravidla podle mimořádného opatření MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2021
• nebyla dosud vydána nová opatření, která by se přímo škol v přírodě týkala, domníváme se proto, že se na školy v přírodě uplatní obecné podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jak jsou uvedeny v první části týkající se omezení maloobchodu a služeb


Tábory a jiné rekreační pobyty dětí

• pro konání táborů se použijí podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jak jsou uvedeny v první části týkající se omezení maloobchodu a služeb
• pro osoby zúčastněné na zotavovacích a jiných akcích mladší 18 let je dána výjimka z obecné povinnosti ochrany dýchacích cest v době pobytu a pohybu ve vnějších a vnitřních prostorech konání akce (areál tábora) a v přírodě, to však za podmínky, že se v místě nekoná jiná hromadná akce.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 09.06.2021