Aktuální stav mimořádných opatření platných od 31. 5. 2021

Aktuální stav opatření ohledně onemocnění Covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Od 31. května 2021 nabyla účinnosti nová opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu Usnesení vlády č. 485 ze dne 24.05.2021. 


Chod úřadu

Úřední hodiny viz. https://www.praha8.cz/Kontakt-Urad-mestske-casti-Praha-8-1.html

Pro účely online komunikace s úřady si také můžete zřídit datovou schránku. Datovou schránku lze zřídit na jakékoliv pobočce Czech POINT. Pokud máte eObčanku, datovou schránku si lze zřídit online:
https://www.datoveschranky.info/-/zrizeni-datove-schranky-online-eidentita-bez-navstevy-czechpoint

Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Pokud už jdete na úřad osobně, je nutné mít po celou dobu roušku či respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě, ale i při komunikaci s úředníky. Ve vnitřních prostorech platí povinnost nosit chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je opravdu nutné jít na úřad fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete se tak rizikovému čekání ve frontě. Všechny dokumenty zasílejte primárně elektronicky či poštou. Zvýšená hygienická opaření musí dodržovat i zaměstnanci úřadu mezi sebou.


Obecné vymezení „Podmínek nenakažlivosti“

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, ze dne 28.05.2021, podmiňuje vstup do některých vnitřních prostor následujícími podmínkami:

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

(dále společně jen „Podmínky nenakažlivosti“)


Testování veřejných zaměstnanců

 • od 17.03.2021 (resp. u veřejných zaměstnavatelů pod 50 zaměstnanců od 30.03.2021) nesmí být na pracoviště vpuštěn zaměstnanec, který v posledních 7 dnech nepodstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem


Spolkové, sportovní a jiné akce

možno maximálně 10 osob, nebo 150 venku a 75 uvnitř, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
 • žádný z účastníků nesmí vykazovat příznaky COVID
 • v případě akcí nad 10 osob musí účastníci prokázat Podmínky nenakažlivosti a musí mít zakrytá ústa ochrany dýchacích cest splňující podmínky dané opatřením s účinností alespoň 94%,
 • z uvedeného platí výjimky např. pro svatby či pohřby do 30 osob, sportovní přípravu amatérských sportovců, zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudy či pro pěvecké sbory, které mají zvlášť dané podmínky
 • uvedená výjimka se dle našeho názoru uplatní i v případě zasedání zastupitelstev, jelikož dle předchozích stanovisek Ministerstva vnitra vyplývá, že zastupitelstva lze považovat za orgán veřejné moci, na zasedání se však uplatní obecná omezení pro pobyt uvnitř budov, tedy zejména povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest splňující podmínky dané opatřením s účinností alespoň 94%,


Kulturní akce a sportovní utkání s diváky
 
účast diváků je omezena na 50% procent kapacity míst k sezení, maximálně však 1.000 osob venku a 500 osob uvnitř, a to za podmínky:
 • osoby nesmí vykazovat příznaky COVID a musí (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat Podmínky nenakažlivosti 
 • všichni diváci musí mít ochranný prostředek dýchacích cest splňující podmínky dané opatřením s účinností alespoň 94%, účinkující a sportovci mohou ochranný prostředek odložit pouze na místě a po dobu výkonu produkce nebo sportovní činnosti
 • diváci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi volné jedno sedadlo (s výjimkou příslušníků společné domácnosti) a vzdálenost od jeviště (sportovní plochy) musí být alespoň 2 metry
 • je zakázána konzumace jídla a nápojů v hledišti


Svatby a pohřby

 • svatby a pohřby do 30 osob jsou bez omezení, pro více osob platí omezení platná pro spolkové, sportovní a jiné akce, jak jsou uvedena výše
 • snoubenci k okamžiku sňatečného obřadu a další osoby tomu přítomné mají výjimku z obecné povinnosti nošení ochranného prostředku dýchacích cest (respirátoru), a to včetně pořízení fotografií novomanželů
 • mimo uvedenou výjimku platí pro svatby a pohřby obecná pravidla pro nošení ochranného prostředku dýchacích cest


Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě 

 • maximální počet účastníků nesmí přesáhnout 50% kapacity míst k sezení a celkový počet osob nesmí přesáhnout 250 osob
 • osoby nesmí vykazovat příznaky COVID a musí (s výjimkou osob mladších 6 let) prokázat Podmínky nenakažlivosti
 • účastníci musí mít prostředek ochrany dýchacích cest splňující podmínky dané opatřením s účinností alespoň 94%
 • nejde-li o praktickou výuku či zkoušku musí být účastníci usazeni a musí mezi nimi být jedno volné sedadlo (s výjimkou příslušníků společné domácnosti)
 • v případě samoobslužného bufetu mohou být nabízeny pouze balené jednoporcové potraviny a pokrmy určené k přímé konzumaci nebo musí být provozován jako bufet s obsluhou


Prodej na tržištích

 • odstup mezi stánky musí být alespoň 2 metry
 • v jeden čas nesmí být na ploše tržiště více jak 1 osoba na 15 m2 plochy
 • u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředek
 • v případě prodeje nápojů a pokrmů musí být v případě konzumace na místě musí být zákazníci rozesazeni tak, aby je od sebe dělil odstup alespoň 1,5 m, pokud sedí u jednoho stolu, tak tam může být max. 4 osoby (s výjimkou příslušníků společné domácnosti)
 • provozovatel musí aktivně bránit shromažďování osob ve vzdálenosti menší 1,5 m


Provoz hudebních, tanečních a jiných společenských klubů 

 • zákazník může do provozovny vstoupit pokud:
 1. nevykazuje příznaky COVIS
 2. splňuje podmínky nenakažlivosti
 • zákazníci musí být vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u stolu smí sedět nejvíce 4 osoby s výjimkou osob ze společné domácnosti (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru),
 • provozovatel nesmí do provozovny vpustit více osob, než je míst k sezení 
 • provozovatel musí aktivně bránit v prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny, 
 • na vstupu do podniků a v provozovně musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch, 
 • v případě samoobslužného bufetu mohou být nabízeny pouze balené jednoporcové potraviny a pokrmy určené k přímé konzumaci nebo musí být provozován jako bufet s obsluhou, 
 • provozovatel musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 
 • nejsou možné produkce živé hudby a tanec 
 • dále je stanovena informační povinnost ze strany provozovatele u vstupu a v provozovně


Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně 

lze provozovat pouze za těchto podmínek:
 • je provozováno pouze v domácnosti uživatele služby, nebo
 • je provozováno v počtu max 10 lidí
 • více jak deset lidí, maximálně však 50 osob ve skupině uvnitř a 100 osob ve skupině venku pouze za podmínky, že nejsou používány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy) a osoby po celou dobu budou mít prostředek ochrany dýchacích cest splňující daná kritéria (respirátor FFP2), venku však pouze pokud nemohou být dodrženy rozestupy menší než 2 metry, osoby starší 6 let navíc musí doložit následující:
 1. že splňuje Podmínky nenakažlivosti, nebo
 2. potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 • uvedené podmínky provozovatel kontroluje a případně účastníkům, kteří je nesplňují, neumožní účast
 • provozující subjekt musí vést evidenci osob pro epidemiologické účely


Provoz knihoven 

pro provoz knihoven platí obdobná pravidla jako proto prodej v maloobchodních prodejnách:
 • max 1 osoba na 15 m2 plochy (u prodejen s menší plochou se nezapočítává doprovod mladší 15 let či držitel průkazu ZP, nezávisle na ploše se nezapočítává doprovod mladší 6 let)
 • oje třeba aktivně bránit, aby zákazníci byli mezi sebou blíže než 2 metry s výjimkou členů domácnosti
 • zajištění front s 2 m rozestupy
 • dezinfekční prostředky
 • informování zákazníků o uvedených pravidlech
 • zajištění maximální cirkulace vzduchu


Omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

 • mimo obecná pravidla je dovoleno poskytovat služby osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek, avšak pouze v oddělených budovách 


Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad (i arboret a parků s regulovaným vstupem), hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

 • provoz je omezen tak, že provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (s výjimkou příslušníků společné domácnosti)
 • v případě skupinových prohlídek platí, že skupina nesmí být větší než 10 osob, případně 30 osob pokud návštěvníci prokáží Podmínky nenakažlivosti, případně jinak prokáží svoji nenakažlivost (potvrzení od zaměstnavatele, čestné prohlášení o absolvování testu na COVID ve škole, podstoupí test na místě)


Omezení shromažďování 

 • každý účastník shromáždění musí mít ochranný prostředek dýchacích cest
 • venku je možno shromažďovat se pouze ve skupinách po 20 osobách s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 m
 • uvnitř je možno se shromáždit s rozestupy alespoň 2 metry (s výjimkou příslušníků společné domácnosti) a před vstupem je třeba si vydezinfikovat ruce


Školská zařízení 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN, ze dne 27. 5. 2021, upravující provoz škol, počítá v některých případech se splněním podmínek, kterými je podmíněno provozování některých aktivit, pro přehlednost je proto uvádíme zde a dále používáme zkrácený tvar „Podmínky účasti“:
 • účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
 • prokáže, že:
 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a splnil uvedené podmínky ohledně uplynutí doby od očkování
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem


Testování zaměstnanců školských zařízení

 • zaměstnanci škol musí být i nadále až na výjimky (očkování, prodělání nemoci) testováni 


Testování žáků

 • žáci musí být i nadále testováni 1x týdně (při PCR testu 1x za 2 týdny) s výjimkami (očkování, prodělání nemoci)


Testování u přijímacích zkoušek

 • uchazeč o střední vzdělání a vzdělání VOŠ se může zkoušky účastnit pouze pokud nemá příznaky COVID a doloží před zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky
 • doložení negativního testu lze nahradit dokladem o prodělání onemocnění či podstoupení očkování (konkrétní podmínky blíže v opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn)


Vstup třetích osob 

 • je zrušen zákaz vstupu třetích osob do školských zařízení


Školní výlety 

 • školní výlety nově nejsou opatřením zakázány


Školy v přírodě 

 • upraveno s účinností od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021
 • škola, která vysílá dítě nebo žáka na školu v přírodě na nejvýše 5 dnů je povinna před jejím zahájením ohlásit tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa konání školy v přírodě, a to termín a místo konání, jméno a příjmení odpovědné osoby s telefonním číslem
 • účast pouze po předložení česného prohlášení, v případě dětí mimo mateřské školy je třeba doložit také:
 1. negativní výsledek testu ne starší 72 hodin
 2. negativní výsledek testu provedeného vysílající školou
 3. doložení prodělání onemocnění COVID dle podmínek
 4. předložení certifikátu
 • v případě doložení negativního testu musí škola zajistit jeho opakované provedení po dobu školy v přírodě
 • zvláštní postupy v případě pozitivního výsledku testu
 • ubytovat lze děti pouze za následujících podmínek a povinností:
 1. v ubytovacím zařízení lze současně poskytovat ubytovací služby pouze účastníkům školy v přírodě,
 2. v případě ubytování více skupin škol v přírodě zajistit jejich provozní oddělení; při společném využívání učeben zajistit dezinfekci povrchů a ploch přípravkem s virucidním účinkem proti obalovaným virům a vyvětrání prostor před každou skupinou, ve společných prostorech vyčlenit každé skupině vlastní hygienické zařízení,
 3. vybavit umyvadla na mytí rukou tekutým mýdlem v dávkovači a jednorázovými ručníky nebo osoušečem rukou,
 4. zajistit dezinfekční prostředky na ruce s virucidním účinkem proti obalovaným virům u vstupu do budovy, u jídelny, v hygienickém zařízení na pokoji a ve společných prostorech,
 5. zajistit samostatný prostor (pokoj) pro izolaci nemocného nebo podezřelého z nákazy infekčním onemocněním, který bude větratelný a navazující na vyčleněné hygienické zařízení, vybavené tekutým mýdlem v dávkovači a dezinfekčním přípravkem na ruce s virucidním účinkem proti obalovaným virům, jednorázovými ručníky nebo osoušečem rukou.
 • pro stravování při škole v přírodě ve skupinách musí provozovna poskytující stravovací služby zajistit oddělené stravování těchto skupin
 • provozovna musí rovněž omezit vstup veřejnosti, aby se při stravování účastníci školy v přírodě nestravovali současně s jinými osobami


Omezení provozu středisek volného času, školních klubů a školních družin

zakazuje se přítomnost účastníků s výjimkou:
 • konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,
 • konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění Podmínek účasti a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry,


Omezení zkoušek
 
konání zkoušek je omezeno následovně:
 • přijímací zkoušky na vysoké školy jsou omezeny tak, že je mezi jednotlivými osobami třeba zachovat rozestup minimálně 1,5 metru,
 • přijímací zkoušky na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře jsou omezeny tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
 • nostrifikačních zkoušek podle školského zákona jsou omezeny tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti; přičemž na nostrifikační zkoušky podle školského zákona se neuplatní omezení pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě 


Omezení zpěvu a sportu 

 • provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol je omezen tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských škol
 • sportovní činnost jako součást vzdělávání je povolena pouze v případě:
 1. mateřských škol,
 2. oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a
 3. sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání,
 4. sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např. sprchy


Omezení provozu SŠ a VOŠ 

 • závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a 
 • zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti


Provoz ZUŠ 

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, kteří nesplňují Podmínky, s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 31.05.2021