Analýza hospodaření 2007–2014Komentář k analýze hospodaření publikované v březnové Osmičce 2015 (k datu 23.02.2015)

Podrobnější údaje o hospodaření naleznete v přiložených excelových souborech a důvodových zprávách. Tento text obsahuje komentář ke grafické části článku, popis obsahu souborů a popis metodiky výpočtu.

Časové řady – excel:
popis obsahu souboru + popis metodiky výpočtů výsledků prezentovaných v článku

 • Obsahuje historická data o schválených a skutečných rozpočtech. Skutečné rozpočty se od schválených rozpočtů odlišují. V průběhu roku se dělají různá rozpočtová opatření upravující rozpočet. Jsou získávány různé investiční a neinvestiční dotace od různých subjektů, mohou se zvyšovat či snižovat výdaje. Některé plánované investice se nakonec nerealizují, celkové investiční výdaje jsou proto ve skutečném rozpočtu obvykle nižší než v původně schváleném.
 • Listy „příjmy“ a „výdaje“ obsahují souhrnné údaje. Následují listy detailizující provozní výdaje po rozpočtových kapitolách, dále v listu „zdaň. Činnost“ jsou vidět výnosy z privatizace bytů.
 • V listu „příjmy“ v jeho spodní části naleznete výpočty skutečného schodku hospodaření (tedy ne účetního, který schodek zakrývá). Jak bylo očištění dat provedeno:
  • Vypočítáno bylo dorovnávání rozpočtu příjmy ze „zdaňované činnosti“, ve které je velkou položkou příjem z prodeje majetku (ř. 56 a 57).
  • Od účetních příjmů byly odečteny příjmy ze „zdaňované činnosti“. Od příjmů byly také odečteny záporné položky (záporné příjmy, které jsou ve skutečnosti výdaji). Skutečné příjmy tak byly o tyto příjmy očištěny.
  • Abychom získali informaci o příjmech využitelné čistě na krytí provozních výdajů mimo „zdaňovanou činnost“, byly od příjmů odečteny také investiční dotace, které nekryjí provozní výdaje, ale určité procento investičních výdajů. Informaci obsahuje ř. 61.
  • Výdaje byly rozděleny na provozní a kapitálové (investiční). Z provozních  výdajů byla extra vyčleněna velká položka v r. 2010 – 612 mil. Kč na splátku úvěru – komentář k této položce viz článek v Osmičce a důvodová zpráva za rok 2010.
  • Běžné (provozní) výdaje byly doplněny o záporné příjmy (které jsou reálně výdaji).
  • Byl vypočítán celkový schodek rozpočtu ve dvou variantách – bez započítání příjmů z hospodářské činnosti (ř. 79) a se započítáním příjmů z hospodářské činnosti, avšak bez příjmů z prodeje majetku (87). V TABULCE ZELENĚ ZVÝRAZNĚNO.
  • Schodek provozních výdajů byl opět vypočítán v těchto dvou variantách (ř. 75+76 nesnížený o příjmy z hospodářské činnosti a ř. 88+89 snížený o příjmy z hospodářské činnosti neobsahující prodej majetku). V TABULCE ŽLUTĚ ZVÝRAZNĚNO.
  • Do grafu „Jak byly peníze utraceny“ z článku březnové Osmičky vstupuje nižší schodek provozních výdajů, tedy ten, kde do krytí provozních výdajů počítáme i příjmy z hospodářské činnosti neobsahující prodej majetku.
  • V grafu „Peníze plus majetek v bytovém fondu“ z článku březnové Osmičky bylo vycházeno z výše peněžních prostředků na účtech Prahy 8 k 31.12.2014. Dále byly odečteny nutné výdaje na dofinancování rozběhlých investic v r. 2015. Kumulativně k tomuto údaji byly směrem do minulosti počínaje r. 2014 přičítány reálné schodky rozpočtu, tedy schodky kryté čistě prodejem majetku (schodek investičních výdajů nekrytý dotacemi ani jinými příjmy plus schodek provozních výdajů snížený také o příjmy z hospodářské činnosti neobsahující prodej majetku).
 • Zjednodušení: ř. 86 je částečně pouze odhadem z důvodu chybějících dat.

Kapitálové výdaje – excel: popis obsahu souboru + popis metodiky výpočtů výsledků prezentovaných v článku

Kapitálové výdaje (= investiční výdaje):

 • Soubor obsahuje listy s údaji o jednotlivých investičních akcích za jednotlivé roky včetně přesných částek, které na ně byly vydány.
 • Tyto přehledy byly vytvořeny ze závěrečných účtů (=skutečně realizovaných rozpočtů): investice byly rozděleny dle charakteru, následně sečteny podle let a celkem. Od investičních nákladů byla odečtena případná dotace, kterou Praha 8 na investici získala.
 • V listu „celkem dle charakteru“ jsou sumáře kapitálových výdajů v rozdělení dle jejich charakteru za jednotlivé roky.
  • Data očištěna o záporné investiční příjmy – tzn. Výdaje o ně navýšeny
  • Od výdajů odečteny dotace, abychom zjistili, kolik přesně Praha 8 zaplatila z vlastních zdrojů.
 • Zjednodušení: r. 2014: Data jsou z malé části pouze předběžná. Závěrečný účet není v únoru 2014 znám do detailu.


Důvodové zprávy ke skutečně realizovaným rozpočtům:
 • Obsahují detailní informace k jednotlivým rozpočtům, např. jaké dotace v jaké výši MČ Praha 8 v konkrétním roce získala apod. Základní komentář o rozpočtovém schodku, či dokonce přebytku, však vychází z účetních dat, ne z očištěných, na kterých stavěl článek publikovaný v březnovém vydání Osmičky 2015 a které jsou prezentovány v přiložených excelových souborech. Vysoké rozpočtové příjmy jsou tak dány převodem peněz získaných prodejem majetku do rozpočtu. Důvodové zprávy nebyly nikdy veřejnosti předkládány a byly neveřejnou přílohou veřejné tabulkové části rozpočtu.
 • Důvodová zpráva za rok 2014 není ještě hotová. Bude hotová až se „závěrečným účtem“, neboli skutečným rozpočtem za rok 2014, který bude schvalován (pouze formálně, protože hospodaření je zpětně nezměnitelné) na červnovém zastupitelstvu (jako každý rok).

Pokud máte zájem o podrobnější informace, obraťte se prosím na mě. Také mě můžete oslovit s dalšími dotazy ohledně hospodaření obce, transparentního financování a prevence korupčních rizik.

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Předsedkyně finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 8
Zveřejněno: 27.02.2015