Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Celková rekonstrukce stoky bude trvat skoro dva roky. Součástí rekonstrukce je výměna žlábku v celé délce rekonstruovaného úseku stoky, lokální zednické opravy ve stoce, zajištění prostředí za ostěním stoky. Přístup do stoky bude zajištěn těžními šachtami, umístěnými buď v místě stávajících revizních vstupů, nebo přímo na stoce. Veškeré práce na stoce (kromě přístupových šachet) budou prováděny uvnitř stoky bez přerušení provozu stoky.

Přístupy do stoky (těžní šachty) jsou navrženy tak, aby byl minimalizován vliv na okolí. Vzhledem k poloze stoky v ose komunikace ul. Davídkova bude dočasně omezen provoz na této komunikaci. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů.

Etapizace stavby bude provedena tak, aby bylo omezení vyplývající ze stavby minimalizováno. Stavba podléhá dozoru Státní báňské správy. Stavební zábory budou oploceny neprůhledným oplocením, což je v souladu s podmínkami provádění prací hornickým způsobem (provádění prací v podzemí).

Součástí stavby je i zábor v ul. Ryzlinková.

Akce je nyní povolena do 28. února 2020.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě. 

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 06.11.2018   |   Aktualizováno: 04.10.2019