Semináře na téma „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024“

Připravují se semináře pro veřejnost na téma „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024“. Semináře souvisí s dotačním Programem pro vlastníky památkově významných objektů (dále jen „Program“), který hl. m. Praha vyhlašuje každý rok. 

Semináře jsou naplánovány v termínech 1. srpna 2023, 28. srpna 2023 a 4. září 2023, místem konání bude Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, 2. patro, místnost 201, a zahájení v 14.00 hod.

Účelem Programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů na území hl. m. Prahy s tím, že Objektem jsou:
  1. nemovité věci - kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o státní památkové péči“),
  2. nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,
  3. nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,
  4. movité věci - kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči),

přičemž k podání Žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek Objektu. Žadatelem pro tento dotační Program je vlastník popř. spoluvlastníci Objektu. Dotaci nelze poskytnout na Objekty ve výlučném vlastnictví městských částí hl. m. Prahy, HMP, České republiky nebo jakéhokoliv jiného státu. Program, a tudíž i Seminář je určen pro fyzické a právnické osoby - vlastníky památkově významných objektů na území hl. m. Prahy. Hlavním záměrem seminářů je představit základní pravidla Programu, informovat o úskalích zpracování rozpočtů a propočtů stavebních a restaurátorských prací a představení elektronického formuláře Žádost.

Po schválení dotačního Programu na zasedání Rady hl. m. Prahy budou k dispozici veškeré informace na internetových stránkách HMP www.praha.eu – sekce Dotace a Granty a na internetové stránce OPP MHMP http://pamatky.praha.eu (záložka Dotace, sekce Dotační Program a Formuláře).
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 25.07.2023