Truhlářka – informace veřejnosti o postupu revitalizace – duben 2024

Revitalizace Třešňového sadu Na Truhlářce (park Bílá Skála), která začala v roce 2016, nebyla zcela dokončena podle původního projektu. Stalo se tomu tak proto, že nebylo možné z objektivních důvodů dopředu zachytit všechny realizační detaily a současně předem odhadnout vývoj lokality. Základního cíle – vyčištění lokality, urovnání a zpřístupnění parku však bylo dosaženo.

Prvotní záměr předpokládal následnou velmi náročnou údržbu, která v dnešní době (změna klimatu, měnící se přístup k péči o veřejnou zeleň, oprávněné požadavky na nižší kultivaci ploch a podobně) vyžaduje korekci směrem k přírodě bližšímu způsobu využití.

Původně zamýšlená intenzívně udržovaná parková plocha s krátce střiženým trávníkem, obhospodařovaným sadem a případně i dalším využitím, neodpovídá současnému pohledu na přírodní a přírodě blízké plochy doplňující systém parků, hřišť a pravidelně sečených ploch v Praze 8.

Vývoj lokality byl od roku 2017 pravidelně a průběžně dokumentován technickým dozorem investora, byla vytvořena rozsáhlá fotografická databáze sledující sukcesní procesy v jednotlivých segmentech, a prováděny aktualizované kalkulace vedoucí k vytvoření údržbového schématu pro tuto lokalitu.

Na plochu lesoparku přímo navazuje Přírodní památka Bílá Skála, která svým ochranným pásmem zabírá přes 40% celkové rozlohy Třešňového sadu (=Truhlářky, parku Bílá skála).

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti bylo zjištěno, že optimálním způsobem péče o tuto biologicky významnou lokalitu bude usměrňovaný přírodní vývoj a její funkční propojení s ekologicky velmi cenným ostrohem Korábu a Černé Skály na pravém břehu Vltavy severně od Holešovického meandru.

V současnosti probíhají vegetační úpravy a příprava celé plochy způsobem, který umožní výrazně zvýšit ekologickou stabilitu nejenom vlastního lesoparku, ale i přilehlé Přírodní památky Bílá Skála, a v konečném důsledku značně posílí ekologickou kostru krajiny severní části Prahy. Všechny etapizované operace jsou průběžně koordinovány s orgány ochrany přírody a vycházet z nich bude i právě aktualizovaný Plán péče pro Přírodní památku Bílá Skála.

Aktuálně jsou na vymezených plochách prováděny zákroky, které povedou k vytvoření mozaiky keřů a ploch kvetoucích rostlin typických pro přirozené pražské louky.

Podle fytocenologických šetření bude zpracována finální dokumentace Plánu péče, na jejímž základě a v souladu s principy ochrany přírody, dojde k dokončení revitalizace celého lesoparku. Záměr využije jak některé již vytvořené segmenty, tak i posílí význam dalších jeho prvků nad rámec původního záměru.

Veřejnost bude zde i prostřednictvím obvyklých informačních kanálů MČP8 o postupu revitalizačních opatření průběžně informována. V žádném případě nejsou na místě obavy o zmaření již vykonaných prací, protože celý záměr směřuje k přerodu dříve degradované plochy na kvalitativně vyšší úroveň.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 16.04.2024