Vstup do partnerství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu má dojít ke vstupu do partnerství.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika manželství / partnerství:

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Hutr Jakub
referent - manželství, partnerství
U Meteoru 6 (Bílý dům)
129 (1. patro)
jakub.hutr@praha8.cz
222 805 562
Myšková Jiřina
matrikářka - manželství, partnerství
U Meteoru 6
129 (1. patro)
jirina.myskova@praha8.cz
222 805 562

1


V úřední dny: pondělí a středa 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 – nutné předchozí telefonické objednání.

Matričním úřadem určené místo k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství je obřadní síň Libeňského zámku a místnost č. 129 v 1. patře budovy Úřadu městské části Praha 8 a dobou určenou k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství je čtvrtek v době od 9.00 do 11.00 hodin.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný Dotazník k registrovanému partnerství a doklad totožnosti +

Občan České republiky předkládá:
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan České republiky s trvalým pobytem v cizině předkládá:
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o místě trvalého pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • potvrzení o osobním stavu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Cizinec předkládá:
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván, nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad se nepředkládá, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů (pouze cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo švýcarské konfederace, nebo jejich rodinnými příslušníky)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k registrovanému partnerství je k dispozici na matrice manželství a v informačním centru ÚMČ Praha 8.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Prohlášení o vstupu do partnerství činěná ve čtvrtek v době od 9.00 do 11.00 hodin v obřadní síni Libeňského zámku nebo v místnosti č. 129 v 1. patře budovy Úřadu městské části Praha 8 jsou zdarma. Vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu podléhá zaplacení správního poplatku 3.000 Kč a hradí se na matrice při podání Dotazníku k registrovanému partnerství, a to buď v hotovosti nebo platební kartou. Pokud osoby vstupující do partnerství nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí se za vstup do partnerství správní poplatek ve výši 5.000 Kč, pokud má pouze jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 3.000 Kč hradí se na matrice při podání Dotazníku k registrovanému partnerství, a to buď v hotovosti nebo platební kartou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů