Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí elektronické kopie stavebního povolení ONV Praha 8 ze dne 24. 6. 1965, č. j. výst. 1637/65, a kolaudačního rozhodnutí vydaného pro stavbu garáží nacházejících se na pozemcích v katastrálním území Karlín, parc. č. 248/3, parc. č. 248/4, parc. č. 248/7, parc. č. 248/8, parc. č. 248/10, parc. č. 248/11, parc. č. 248/12, parc. č. 248/13, parc. č. 248/14, parc. č. 248/15, parc. č. 846/7 a parc.č . 847/4, včetně poskytnutí kopie rozhodnutí (dohody) o osobním užívání pozemku pod garážemi, které by rovněž mělo být součástí stavebního spisu. Není-li tomu tak, prosím o sdělení, na který správní orgán se mohu v této věci obrátit.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě kopie požadovaných dokumentů, tj. stavebních povolení týkajících se staveb garáží na tehdejší pozemku parc. č. 248, k. ú. Karlín, a kolaudační rozhodnutí na 15 garáží na tehdejším pozemku parc. č. 248, k. ú. Karlín, které byly dohledány v oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „archiv ÚMČ Praha 8“).

Jedná se o následující dokumenty:
  • 13x stavební povolení vydaná odborem výstavby Obvodního národního výboru v Praze 8 (dále jen „OV ONV v Praze 8“) pod č. j. výst. 1637/65 dne 24.06.1965.
  • 1x stavební povolení vydané OV ONV v Praze 8 dne 02.02.1966.
  • Kolaudační rozhodnutí na 15 garáží vydané OV ONV v Praze 8 pod č. j. výst. 8172/2880/67 dne 27.12.1967.

Co se týče požadované kopie rozhodnutí (dohody) o osobním užívání pozemku pod garážemi, k tomuto uvádíme, že tyto dohody v archivu ÚMČ Praha 8 uloženy nejsou, neboť byly uzavřeny mezi staviteli garáží a Národním výborem hl. města Prahy, odborem stavebně správním.
Tudíž bylo žadateli doporučeno obrátit se v této věci na Magistrát. hl. města Prahy.(04.09.2019, řešilo oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka)Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 09.09.2019