Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Kdo, kdy, pod jakým č. j. vydal stavební povolení na rekonstrukci objektu – stavby Karlín č. p. 352, zapsané na LV 249, k. ú. Karlín, vedené u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, KP Praha, kteréžto rekonstrukce celého objektu v současné době probíhá
  2. Jaké je stanovisko památkářů - příslušného úřadu památkové péče k rekonstrukci nemovitosti – data viz otázka ad 1)
  3. Žádost o zaslání stavebního povolení a stanoviska památkářů - úřadu památkové péče k prováděné rekonstrukci – data viz otázka ad 1),

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Stavební povolení na stavební úpravy bytového domu č. p. 352, k. ú. Karlín, nebylo k dnešnímu dni odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) vydáno.

Společnost FORTE s. r. o., IČO: 63076446, se sídlem U Papírny 614/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice, jako vlastník pozemku parc. č. 208, k. ú. Karlín a stavby na tomto pozemku, tj. bytového domu č. p. 352, podala v zastoupení zplnomocněným zástupcem dne 27.02.2019 žádost o společné řízení na stavební úpravy a přístavbu k bytovému domu č. p. 352, která je vedena stavebním úřadem pod spis. zn. MCP8 051384/2019/OV.Šam.

Stavební úřad řízení přerušil usnesením ze dne 05.08.2019, vydaným pod č. j. MCP8 251303/2019, jelikož na výpise z katastru nemovitostí byl ke dni 05.08.2019 evidován údaj: „poznámka spornosti o určení vlastnictví“, podáno u Obvodního soudu pro Prahu 8 dne 23.03.2017, oprávnění pro „HABEAS CORPUS, IČO: 70108102, se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9, Černý Most“.

Dne 04.04.2018 obdržel stavební úřad podání vlastníka stavby, společnosti FORTE s. r. o., „Oznámení o provedení udržovacích prací“, které se týkalo bytového domu na adrese Praha 8 - Karlín, č. p. 352, ul. Sokolovská 23, na pozemku parc. č. 208, k. ú. Karlín.

Stavební úřad na základě posouzení předloženého podání došel k závěru, že provedení předloženého záměru lze posoudit jako udržovací práce podle ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a vyrozuměl o tom vlastníka stavby svým přípisem ze dne 02.05.2018, vydaným pod spis. zn. MCP8 083665/2018/OV.Šam, č. j. MCP8 106436/2018.

K bodu č. 2) žádosti:
K výše uvedenému podání ze dne 27.02.2019, spis. zn. MCP8 051384/2019/OV.Šam, bylo předloženo „závazné stanovisko“ Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, oddělení státní správy památkové péče (dále jen „MHMP OPP“), ze dne 05.02.2019, vydané pod spis. zn. S-MHMP 1877637/2018 Křížová, č. j. MHMP 251276/2019.

K bodu č. 3) žádosti:
Žadateli bylo zasláno závazné stanovisko MHMP OPP ze dne 05.02.2019, spis. zn. S-MHMP 1877637/2018 Křížová, č. j. MHMP 251276/2019.(14.08.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.08.2019