Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď:
Žadateli byl zaslán přehled projektů, které jsou ve stádiu rozpracovanosti. 

Jedná se o investiční akce, které byly zahájeny v předchozích letech. Nové investiční akce na rok 2023 nejsou pánovány. 

Název projektů:

  • Výstavba podzemních kontejnerů II. etapa – inženýring (PD)
Schválený rozpočet: 180 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 180 tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel:
Smlouva uzavřena:
Zahájení akce:
Ukončení akce: pokračuje

Stále nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy a nejsou vystavena všechna stavební povolení. Daná akce pokračuje i v roce 2023


  • Florenc – revitalizace zelených ploch u metra – studie a PD
Schválený rozpočet: 1.339 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 1.339 tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel: SUNCAD, s.r.o., Basepoint, s. r. o.
Smlouva uzavřena: 04/2016, 05/2017 SOD 2016/0146/OZPSP.DSMZ
Zahájení akce: 2016
Ukončení akce: pokračuje

Akce pokračuje. V roce 2018 byla předána projektová dokumentace, nyní je v řešení stavební povolení na akci. Akce bude ukončena na základě předání stavebního povolení. Dodavatelská firma prozatím nedodala stavební povolení z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů, jehož zajištění je požadováno na základě smlouvy. 

  • Revitalizace prostranství na pozemku na parcele č. 2730/1 a 2730/3, k. ú. Libeň – park U Rokytky

Schválený rozpočet: 187tis. Kč
Rozpočet po změnách: 187 tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel: 
Smlouva uzavřena:
Zahájení akce:
Ukončení akce: pokračuje 2023

Akce je před dokončením, chybí doplnit osvětlení. Akce bude pokračovat i v roce 2023.


  • Revitalizace veřejných prostor Palmovka
Schválený rozpočet: 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách: tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel:
Smlouva uzavřena:
Zahájení akce: 2018
Ukončení akce: pokračuje

V rámci akce byl instalován speciální městský mobiliář, proběhla dvouletá následná péče. V roce 2023 se bude pokračovat s případnými úpravami na veřejném prostranství v části Palmovka. 


  • Úprava pěších cest v Thomayerových sadech
Schválený rozpočet: 237tis. Kč
Rozpočet po změnách: tis. Kč
Čerpáno: 241,4 tis. Kč
Zhotovitel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Smlouva uzavřena: 12.4.2022 2022/0618/OZP.DSMZ/LZ
Zahájení akce: 2017 pokračuje 2023
Ukončení akce: pokračuje

Akce pokračuje, kolaudace byla zastavena je potřeba dokončit nedodělky na základě doporučení odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8. V řešení je obnova štěrkového chodníku u kostela a dále nově řešeno připojení kostela na kanalizaci. Přípojka je řešena v rámci projektu. Ve sledovaném období byla uzavřena objednávka                                                          č. 2022/0618/OZP.DSMZ/LZ na realizaci kanalizační přípojky, která byla následně realizována. Celková cena stanovena objednávkou je 187 265 Kč. Dále došlo v rámci objednaných prací ke zjištění víceprací a byly objednány na základě objednávky č. 2022/0791/OZP.DSMZ/LZ. Celková cena stanovená objednávkou za vícepráce je 54 165,60 Kč. Další řešení v rámci projektu je obnova štěrkového trávníku.


  • Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD 
Schválený rozpočet: 480 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 480 tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel: VHV real, s. r. o., Boa Construction, s. r. o., ABCD Studio, s.r.o., Firma, s.r.o., PIREXT PRO, s. r. o., Vladař a synové, 
s. r. o. 
Smlouva uzavřena: 5/2017, 11/2017, 2/2017
Zahájení akce: 2016
Ukončení akce: Pokračuje
Akce průběžně pokračují, jedná se o dokončovací práce inženýring k PD. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán.


  • Revitalizace třešňového sadu v ulici Na Truhlářce na Bílé Skále
Schválený rozpočet: 1 098 tis. Kč
Rozpočet po změnách: tis. Kč
Čerpáno: 0 tis. Kč
Zhotovitel:
Smlouva uzavřena:
Zahájení akce:
Ukončení akce: pokračuje
Akce byla do rozpočtu OŽP převedena z OKS, z důvodu zajištění dokončení a čerpání finančních prostředků. Práce na dokončení akce byly pozastaveny z důvodu zjištění vhodnosti navržených pěstebních opatření


Další přehledy projektů MČ Praha 8 byly žadateli zaslány.
Rozpočet kapitálových výdajů (seznam plánovaných investičních akcí včetně finančního profilu) je součástí celkového rozpočtu městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) na rok 2023.

Rozpočet MČ Praha 8 byl dne 22. 2. 2023 schválen na Zastupitelstvu MČ Praha 8 a je veřejně dostupný v příloze usnesení č. Usn ZMC 002/2023 Zastupitelstva MČ Praha 8 na internetových stránkách MČ Praha 8: http://www.praha8.cz/, záložka „VOLENÉ ORGÁNY“ – Zastupitelstvo – usnesení.

(16.03.2023 řešil odbor správy majetku, odbor správy majetku a služeb, odbor právních služeb, odbor dopravy, odbor životního prostředí, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, ekonomický odbor)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 20.03.2023