Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o sdělení, v jaké fázi se nachází řízení o odstranění stavby pro reklamu umístěné bez platného povolení pro stavbu na pozemku 1710/9 k. ú. Ďáblice? K jakým úředním úkonům a který den došlo od vaší poslední odpovědi ze 04.10.2022? 

Odpověď:
Dne 23.11.2022 vyzval odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) vlastníka pozemku k předložení územního souhlasu, stavebního povolení či jiného opatření stavebního úřadu prokazujícího povolení stavby reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1710/9, k. ú. Ďáblice, obec Praha, GPS lokace: 50.148964, 14.493299 nebo sdělení identifikačních údajů vlastníka předmětné stavby reklamního zařízení v případě, je-li odlišný od vlastníka výše uvedeného pozemku.
Součástí výzvy stavebního úřadu bylo zároveň upozornění, že pokud nebudou požadované informace ve stanovené lhůtě předloženy, stavební úřad zahájí s vlastníkem stavby pro reklamu, v případě jeho nezjištění s vlastníkem pozemku, řízení o odstranění stavby podle ust. §129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Stavební úřad od vlastníka pozemku požadované sdělení, v němž jsou uvedeny identifikační údaje vlastníka stavby reklamního zařízení, obdržel a na základě tohoto sdělení vyzval vlastníka stavby dne 10.03.2023 k předložení územního souhlasu, stavebního povolení či jiného opatření stavebního úřadu prokazujícího povolení stavby reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1710/9, k. ú. Ďáblice, obec Praha.                       
Součástí předmětné výzvy je zároveň upozornění, že nebudou-li uvedené informace ve stanovené lhůtě předloženy, zahájí stavební úřad s vlastníkem stavby pro reklamu podle ust. §129 stavebního zákona řízení o odstranění stavby. Lhůta pro předložení požadovaných podkladů byla stanovena v termínu do 31.05.2023.

(16.03.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 21.03.2023