Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 8 pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2019 a děti s odkladem školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz –> (…) Školství –> Školy zřízené MČ –> Základní školy –> Související dokumenty a informace –> OZV hl. m. Prahy. Předpokládá se novela této vyhlášky s účinností od 1. dubna 2019. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.


Termíny dnů otevřených dveří základních škol a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2019/2020ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Setkání rodičů předškoláků s vedením školy:
4. února v 18.00 hod. na půdě školy
Den nanečisto: 6. února v 9.00 hod.
Přípravný kurz „Škola nanečisto“:
26. února – 26. března v úterý ve 14.00–14.45 hod.
pětidílný přípravný kurz pro předškoláky
Zápis do 1. ročníku a do přípravného ročníku:
Termíny pouze pro spádové děti:
2. a 3. dubna ve 14.00–18.00 hod.
Termín pro spádové děti, které se nemohou
dostavit v řádném termínu zápisu, dále pro nespádové
děti na případná volná místa:
23. dubna ve 14.00–18.00 hod.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3

Dny otevřených dveří v bilingvních třídách:
každou první středu v měsíci do zápisu v 8.00–8.45 hod.
Projekt „Hrajeme si na školu“:
4. a 18. března ve 14.00–15.00 hod.
Zápis: 2. a 3. dubna ve 14.00–17.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
7. a 14. března v 8.00–17.00 hod.
Zápis: 2. a 3. dubna ve 14.00–18.00 hod.

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52

V budově Zenklova 52
Den ukázek výuky: 20. března v 8.00–10.45 hod.
Konzultace pro rodiče: 20. března v 17.00 hod.
Zápis: 9. a 10. dubna ve 14.00–18.00 hod.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří: 14. března v 8.00–16.00 hod.
Zápis pro spádové děti: 3. dubna ve 13.00–17.30 hod.
Zápis pro nespádové děti: 10. dubna ve 14.00–17.00 hod.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1

Kroužek „Hrajeme si na školu“:
5. března – 7. května v úterý ve 14.30–16.00 hod.
Den otevřených dveří: 12. března v 11.00–16.00 hod.
Setkání s vedením školy ve sborovně:
ve 12.00, 14.00 a 15.00 hod.
Zápis pro spádové děti: 3. dubna ve 14.00–18.00 hod.
Zápis pro nespádové děti: 10. dubna ve 14.00–17.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Dny otevřených dveří: 19. a 20. března v 8.00–16.00 hod.
Informační schůzka pro rodiče: 20. března od 17.30 hod.
Zápis: 2. a 3. dubna ve 14.00–18.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Dny otevřených dveří: 13. a 27. března v 15.00–17.00 hod.
Informace ve ŠJ v 15.00 a 16.00 hod.
Zápis pro spádové děti: 9. dubna ve 14.00–17.00 hod.
Zápis pro nespádové děti: 10. dubna ve 14.00–17.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří: 19. března v 8.00–16.00 hod.
Zápis pro spádové děti: 4. dubna ve 14.00–18.00 hod.
Zápis pro nespádové děti: 17. dubna v 15.00–17.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří: sobota 23. března v 9.00–13.00 hod.
Zápis: 1. dubna ve 14.00–18.00 hod.
a 2. dubna ve 14.00–17.00 hod.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří: 26. března
v 9.00–10.30 hod. prohlídka školy s možností návštěvy
vyučování v 1. třídách
v 10.30 hod. setkání vedení školy s rodiči
v 16.00 hod. setkání vedení školy s rodiči
Zápis: 9. dubna ve 14.00–18.00 hod.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Den otevřených dveří: 29. března v 8.00–10.00 hod.
Zápis: 4. dubna ve 14.00–18.00 hod.

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a

Den otevřených dveří: 18. března ve 14.00–17:30 hod.
Cyklus informací a prohlídek školy začíná vždy v půlhodinových intervalech (ve 14.00, 14.30, 15.00 hod. atd.)
Zápis: 2. dubna ve 14.00–17:30 hod.
a 3. dubna ve 14.00–16.00 hod.
 
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří: 12. března v 8.00–17.00 hod.
Zápis: 1. dubna ve 14.00–18.00 hod.
a 8. dubna ve 14.00–16.00 hod.

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří: 14. března v 8.00–12.00 hod.
Zápis: 24. a 25. dubna ve 14.00–18.00 hod.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 10.01.2019   |   Aktualizováno: 07.03.2019