Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 8 pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2021 a děti s odkladem školní docházky.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Podání žádosti je možné do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením základní školy.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

Bližší informace ohledně zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol, zřízených Městskou částí Praha 8. Viz https://www.praha8.cz/Zakladni-skoly.html

Žádost označte prosím v předmětu zprávy „Zápis 2021/2022“.
Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:
  • vyplněná Přihláška
  • kopie Rodného listu dítěte


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství


Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2021/2022ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Zápis do 1. ročníku a do přípravné třídy:
od 6. do 23. dubna

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3

Zápis: od 6. do 16. dubna

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Zápis do 1. ročníku a do přípravné třídy:
od 19. do 30. dubna


Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52

V budově Zenklova 52
Zápis do 1. ročníku: od 1. do 15. dubna
Zápis do přípravné třídy: od 1. do 31. května


ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Zápis: od 1. do 14. dubna

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1

Zápis: od 1. do 15. dubna

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Zápis: od 1. do 15. dubna
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis: od 1. do 16. dubna
Osobní předání: 12. a 13. dubna po telef. domluvě


Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Zápis do 1. ročníku: od 12. do 25. dubna
Zápis do přípravné třídy: od 10. do 23. května


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis: od 12. do 28. dubna

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis: od 1. do 9. dubna

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis: od 6. do 15. dubna

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a

Zápis: od 6. do 16. dubna
 
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zápis do 1. ročníku: od 12. do 26. dubna
Zápis do přípravné třídy: 17. května


Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Zápis do 1. ročníku a do přípravné třídy:
od 6. do 23. dubna 
Dostávejte informace o akcích na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 12.03.2021