Zápis dětí do mateřských škol MČ Praha 8 pro školní rok 2021/2020

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.08.2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod.

Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2021 předškolní vzdělávání povinné.


Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 je stanoven na období od 2. května 2021 do 16. května 2021.


Podání žádosti je možné do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu), vhozením do poštovní schránky školy (žadatel informuje o odevzdání dokumentů emailem, ředitelka potvrdí převzetí dokladů odpovědí na tento email).

Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením mateřské školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

Žádost označte prosím v předmětu zprávy „Zápis 2021/2022“.
Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:
  • vyplněná Žádost o přijetí
  • kopie Rodného listu dítěte
  • vyplněný Evidenční list – včetně potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte, případně potvrzení o odkladu očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání)
  • v případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní

Bližší informace, včetně příslušných dokumentů najdete na webových stránkách příslušných mateřských škol – https://www.praha8.cz/Materske-skoly.html


Mgr. Petr Svoboda

vedoucí odboru školstvíMohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 12.03.2021