Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2024 a děti, které měly odklad školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2023 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz - odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Předpokládá se novela této vyhlášky s účinností od 1. dubna 2024. Termíny zápisů jsou zveřejněny pod těmito informacemi na stejném webovém odkazu úřadu a na webových stránkách základních škol. 

Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školstvíTermíny dnů otevřených dveří a zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024/2025


ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Den otevřených dveří: 21. března 2024 v 10-16 hodin
Zápis: 10. dubna 2024 ve 14-18 hodin 
a 11. dubna 2024 ve 14-17 hodin 

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Den otevřených dveří: 20. a 21. března 2024 v 8-16 hodin
Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků: 
21. března 2024 v 17.30 hodin
Zápis: 3. a 4. dubna 2024 ve 14-18 hodin

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Okénko do výuky: 26. března 2024 v 10-12 hodin
Velikonoční setkání spojené s Dnem otevřených dveří: 
26. března 2024 od 16.30 hodin
Zápis: 10. dubna 2024 ve 14-18 hodin

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří: 13. března 2024 v 8-17 hodin
Zápis: 8. dubna 2024 ve 14-18 hodin 
a 17. dubna 2024 ve 14-16 hodin 
Zápis do přípravné třídy: 13. května 2024 ve 14-16 hodin

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy: 
21. března 2024 v 9-10 hodin 
a v 15.30-16.30 hodin
Zápis: 10. a 16. dubna 2024 ve 14-18 hodin

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří: 17. dubna 2024 ve 14-17 hodin
Zápis: 23. a 24. dubna 2024 ve 14-17 hodin
Zápis do přípravné třídy: 14.-31. května 2024

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří: 21. března 2024 v 8-12 hodin
Zápis: 8. a 9. dubna 2024 ve 14-18 hodin
Zápis do přípravné třídy: 8. a 9. dubna 2024 ve 14-18 hodin

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Den otevřených dveří: 7. února 2024 v 15-17 hodin v obou budovách
Zápis do 1. ročníku a přípravného ročníku pro spádové děti:
9. a 10. dubna 2024 ve 14-18 hodin
Dodatečný zápis do 1. ročníku a přípravného ročníku 
pro nespádové děti na případná volná místa dle kapacity školy: 
16. dubna 2024 ve 14-18 hodin

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří: v sobotu 23. března 2024 v 9-13 hodin
Zápis: 2. dubna 2024 ve 14-18 hodin 
a 3. dubna 2024 ve 14-17 hodin
Zápis do přípravné třídy: 3. června 2024 ve 14-16 hodin

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Den otevřených dveří: 12. března 2024 v 8-17 hodin
Zápis: 8. a 9. dubna 2024 ve 14-18 hodin

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Den otevřených dveří: 11. března 2024 v 15.00-18.30 hodin
Zápis prezenční formou: 9. dubna 2024 ve 14.00-17.30 hodin 
a 10. dubna 2024 ve 14-16 hodin

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří: 6. března 2024 v 8-16 hodin
Zápis: 10. dubna 2024 ve 13.00-17.30 hodin 
a 11. dubna 2024 ve 14-17 hodin

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Ukázková hodina v jazykové třídě: 7. února a 6. března 2024 v 8 hodin
Ukázková hodina v běžné třídě: 20. března 2024 v 8 hodin
Projekt „Hrajeme si na školu“ 4. a 18. března 2024 ve 14-15 hodin
Zápis: 24. a 25. dubna 2024 ve 14-17 hodin 

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
Den ukázek výuky: 13. března 2024 v 8-11 hodin
Zápis: 24. a 25. dubna 2024 ve 14-18 hodin

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Den otevřených dveří: 6. března 2024 v 15-18 hodin -
informace ve školní jídelně v 15, v 16 a v 17 hodin
Zápisy: 8. a 9. dubna 2024 ve 14-17 hodin


Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 01.02.2024