Zavedení Centrální evidence psů

Aktuálně schválená novela veterinárního zákona zavádí poprvé v České republice centrální evidenci psů, která má v jiných státech EU již své pevné místo. Problematika byla řešena s ohledem na finanční, technickou a legislativní stránku a v blízké budoucnosti lze očekávat náročné období související se zaváděním této povinnosti. Tvorba, provoz i aktualizace dat v systému bude výzvou jak pro provozovatele registru, tak pro kompetentní orgány, samosprávy obcí, soukromé veterinární lékaře i samotné chovatele.

Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů (dále jen „CEP“) bude Komora veterinárních lékařů. CEP nebude veřejně přístupný. Do CEP bude mít přístup soukromý veterinární lékař za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřebu plnění povinností stanovených tímto zákonem, orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech a chovatel psa za účelem zápisu čísla svého telefonu nebo nahlížení do evidence v rozsahu údajů vedených o tomto chovateli a jím chovaném psu (veterinární zákon, § 5e odst. 1).

Více informací na stránkách Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/novela-veterinarniho-zakona-2022/Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 13.10.2022