USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0398/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0398/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0398/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské
části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná
plocha“), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha, do vlastnictví pana Ing. Jiřího
Vaníčka, CSc., fyzické osoby,2.schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn ZMC 035/2022 Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 29. 6. 2022
text "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná
plocha“), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha, do vlastnictví pana
Ing. Jiřího Vaníčka, CSc., fyzické osoby, a to za podmínky, že se prodej uskuteční
za cenu 210 200 Kč (slovy: Dvě stě deset tisíc dvě stě Korun českých), uvedený
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu kupujícímu,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit "Kupní smlouvu" podepsanou kupujícím dle 2. části tohoto usnesení
k·podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

171_Usneseni.pdf (52,9 kB)