USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2016

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 001/2016

ze dne 24.02.2016


k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 20211. bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0065/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne
3. února 2016, přijaté k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016
a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021,2. zrušuje
Rozpočtové provizorium Městské části Praha 8 na rok 2016, schválené
usnesením č. Usn ZMC 060/2015 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne
9. prosince 2015 (ve 2. části), a to
s účinností od 25. února 2016,3. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
3.1 Rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2016:
s objemem příjmů po konsolidaci (tř. 1 až 4)
ve výši 1 703 856 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci (tř. 5 a 6)
ve výši 1 803 856 tis. Kč,
se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
(schodkem) ve výši - 100 000 tis. Kč
(toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými
v minulých letech),
a s financováním (tř. 8)
ve výši + 100 000 tis. Kč,
z toho:
- použití finančních prostředků (přebytků)
vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech
MČ Praha 8 k 31. 12. 2015)
v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016
ve výši 100 000 tis. Kč,
dle příloh č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, sestavený v návaznosti
na "Finanční vztahy stanovené Hl. městem Praha pro Městskou část Praha 8
na rok 2016", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
3.2 použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku
peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2015)
v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
3.3 příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2016, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3.4 Finanční plán (rozpočet) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ
Praha 8 na rok 2016, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,
3.5 Rozpočtový výhled Městské části Praha 8 do roku 2021, dle přílohy č. 8
tohoto usnesení,4. stanoví
4.1 rozsah provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8
na rok 2016, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:
Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2016
tato rozpočtová opatření:
a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem
celkových příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8,
b) rozpočtová opatření vyplývající z poskytnutých transferů (dotací)
do rozpočtu Městské části Praha 8,
c) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazování do rozpočtu
investičních a neinvestičních akcí, na které bylo získáno spolufinancování
z vnějších zdrojů ve výši nad 49% včetně a na akce
• Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická
• ZŠ Lyčkovo nám., obj. Pernerova 29 - půdní vestavba
• Výstavba sportovního objektu při ZŠ U Školské zahrady
d) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech,
do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ,
s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8
informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,
4.2 rozsah provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované –
hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2016 Radou městské části
Praha 8, a to do výše 6 mil. Kč.


................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn78847383_112802.pdf (44,4 kB)
1_2 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_3 - Priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (23,5 kB)
1_4 - Priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (83,4 kB)
1_5 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (40,5 kB)
1_6 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (14,6 kB)
1_7 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (16,1 kB)
1_8 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (15,5 kB)
1_9 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (15,3 kB)
1_10 - duvodova_zprava.docx - příloha (101,8 kB)