USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0023/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0023/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0023/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a·kontejnerů" za·účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na·části komunikace U Polikliniky na pozemku parc.·č.·1285/30, k.·ú.·Troja, obec Praha1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o užívání pozemku
a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru
na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja,
obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností
AeskuLab k. s., (IČO: 604 70 488), se sídlem na adrese Evropská 2589/33b,
160 00 Praha 6 - Dejvice, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a kontejnerů" za účelem umístění
odběrového místa pro testování koronaviru na části komunikace U Polikliniky
na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha, mezi Městskou
částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností AeskuLab k. s.,
(IČO: 604 70 488), se sídlem na adrese Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
- Dejvice, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o užívání pozemku a kontejnerů" dle˙2.·části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.01.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou·"Smlouvu o užívání
pozemku a kontejnerů" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k˙podpisu radnímu MČ
Praha 8 p.˙Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 28.02.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

219_Usneseni.pdf (41,9 kB)