USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0342/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0342/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0342/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější podané nabídky
a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení
supportu na servery" zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle ust. § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením
č. Usn RMC 0257/2022 ze dne 18. května 2022,2.rozhodla
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, v souladu s příslušnou komisí
pro hodnocení nabídek, jmenovanou usnesením č. Usn RMC 0257/2022 Rady městské
části Praha 8 ze dne 18. května 2022, o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka obchodní korporace SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
(IČO:·242·07·519), se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, s
nabídkovou cenou za kompletní předmět plnění ve výši Kč 1 150 101 Kč bez DPH
na veřejnou zakázku "Prodloužení supportu na servery",3.schvaluje
uzavření "Smlouvy" s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery"
mezi městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a obchodní korporací SoftwareONE
Czech Republic s.r.o. (IČO: 242 07 519), se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00
Praha 4, jako "poskytovatelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 24.06.2022
4.2 předložit "Smlouvu" dle 3. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci poskytovatele, po uplynutí lhůty pro podání námitek,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 14.07.2022
4.3 předložit "Smlouvu" podepsanou odpovědným zástupcem poskytovatele dle˙3.
části tohoto usnesení k podpisu panu Ondřeji Grosovi, starostovi MČ Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.07.2022
4.4 dokončení veškerých úkonů stanovených zákonem.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 25.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

95_Usneseni.pdf (44,1 kB)