USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0035/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0035/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0035/2024

ze dne 24.01.2024


k návrhu nabytí jednotky č. 1051/1 (jiný nebytový prostor) vymezené dle občanského zákoníku v pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň, a zrušení věcného břemena - služebnosti bezplatného požívání prostor dříve označených jako prostory č. 602 a č. 603 v domě čp. 1051 na adrese Světova 15, na pozemku parc. č. 2850, vše na k.ú. Libeň1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu nabytí jednotky č. 1051/1 (jiný nebytový prostor)
vymezené dle občanského zákoníku v pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha
a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň, a zrušení
věcného břemena - služebnosti bezplatného požívání prostor dříve označených jako
prostory č. 602 a č. 603 v domě čp. 1051 na adrese Světova 15, na pozemku
parc. č. 2850, vše na k. ú. Libeň,2.souhlasí
s nabytím jednotky č. 1051/1 (jiný nebytový prostor) vymezené dle občanského
zákoníku v pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je
stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň s tím, že součástí jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 1237/8850 vzhledem k celku na společných částech
nemovité věci včetně pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož
součástí je stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň to vše nacházející se
v katastrálním území Libeň, část obce Libeň, obec Praha a zapsáno v katastru
nemovitostí na listech vlastnictví č. 14769 (pro Jednotku 1051/1 a Jednotku 1051/2)
a č. 14327 (pro pozemek parc.č. 2850) vedených Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Libeň, část obce
Libeň, obec Praha při současném zrušení věcného břemena – služebnosti bezplatného
požívání prostor dříve označených jako prostory č. 602 a č. 603, s tím, že na základě
prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám ze dne 6. srpna 2015, zápis vkladu do katastru nemovitostí proveden
ke dni 15. září 2015 pod č.j. V-60888/2015-101, byl služebností požívání zatížen celý
pozemek parc.č. 2850, jehož součástí je budova čp. 1051, a v němž jsou vymezeny
všechny jednotky nacházející se v předmětné budově, to vše na k. ú. Libeň, obec
Praha,3.ukládá


předložit záměr dle 2. části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské
části Praha 8.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 07.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

240_Usneseni.pdf (52,8 kB)