USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0338/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0338/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0338/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí
svěřeného nemovitého majetku části pozemku (vzniklého dle GP č. 1059-54/2022 ze
dne 17.5.2022) parc. č. 57/1 v k. ú. Bohnice ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,2. schvaluje
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí časti
pozemku (vzniklého dle GP č. 1059-54/2022) parc. č. 57/1 na k. ú.
Bohnice v Praze 8 ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,
- parc.č. 57/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), o výměře 291 m2, zapsán na
listu vlastnictví 541,3. ukládá


předložit návrh odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hl. m. Prahy, dle 2. části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu
městské části Praha 8.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 29.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

239_Usneseni.pdf (39,6 kB)
1_14 - Leporelo.pdf - příloha (2,4 MB)