USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0501/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0501/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0501/2017

ze dne 30.08.2017


k návrhu zřízení Strategického týmu MČ Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zřízení Strategického týmu MČ Praha 8,2.zrušuje
usnesení č. Usn RMC 0430/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 12. srpna, kterým
byl zřízen Tým pro tvorbu strategie, a to:
s účinností od 1. září 2017,3.zřizuje
v souladu s ust. § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdělších předpisů, komisi Rady městské části Praha 8 -
Strategický tým MČ Praha 8
ve znění "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,4.jmenuje
do funkce předsedy a členů Strategického týmu MČ Praha 8 s účinností od 1. září
2017:
do funkce předsedy týmu:
MgA. Petra Vilguse, Ph.D.,
do funkce člena týmu:
Romana Petruse (Starosta MČ),
PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA (zástupce Starosty MČ),
Ing. Annu Kroutil (radní MČ),
Mgr. et Mgr. BcA. Janu Solomonovou (radní MČ),
Ing. Hanu Matoušovou (radní MČ),
Ing. Karla Šaška (radní MČ)
JUDr. Josefa Rambouska,(tajemník úřadu)
Ing. Bc. Jiřího Eliáše,(OSM)
Mgr. Jaroslavu Benetkovou,(OŠK)
Ing. Tomáše Beneše,(OŽP)
Libora Kálmána,(OKSMPP)
Mgr. Ing. Jaroslava Kašpárka,(OD)
Bc. Jitku Štajncovou,(OSV)
Bc. Pavlu Řechtáčkovou,(OE)
do funkce tajemnice týmu:
Bc. Ivu Hájkovou,(OÚRV)5.ukládá


5.1 seznámit všechny členy Strategického týmu MČ Praha 8 s jejich jmenováním.
Zodpovídá: Bc. Iva Hájková Termín: 11.09.2017
5.2 seznámit s tímto usnesením personální oddělení OKT ÚMČ Praha 8.
Zodpovídá: Bc. Iva Hájková Termín: 11.09.2017

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn118485116_071448.pdf (41,5 kB)