USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0050/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0050/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0050/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 20291. bere na vědomí
1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen „MČ") Praha 8 na rok 2024, uvedený
v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy
stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2024", uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8
na rok 2024 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu
městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8
a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
2. souhlasí
2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024:
a) s objemem příjmů po konsolidaci
ve výši 1 157 309,8 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci
ve výši 1 181 668,8 tis. Kč,
se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
(schodkem) ve výši - 24 359 tis. Kč,
(toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých
letech),
a s financováním (tř. 8) ve výši 24 359 tis. Kč,

dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního hospodaření
MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8,
na rok 2024, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2024 včetně zásobníku,
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
d) s rozpočtem s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. 12. 2023) v Rozpočtu
MČ Praha 8 na rok 2024, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2024, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ)
MČ Praha 8 na rok 2024", dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,
2.3 s návrhem střednědobého výhledu městské části Praha 8 a příspěvkových
organizací do roku 2029, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení,
2.4 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8
na rok 2024, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:
Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2024 tato rozpočtová
opatření:
a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem celkových
příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 8,
b) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazení příjmu do rozpočtu
• plynoucího za přijatá pojistná plnění,
• z odvodu odpisů příspěvkových právnických osob - organizací,
c) rozpočtová opatření krytá převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované
činnosti z investičních účtů (cenných papírů), s tím, že o schválených rozpočtových
opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho
nejbližším zasedání,
d) rozpočtová opatření při nichž dojde ke snížení rozpočtu (běžných i kapitálových
výdajů) bez omezení, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada
MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,
e) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč
pro jednotlivý případ,
2.5 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-
hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2024 Radou městské části
Praha 8, při navýšení hospodářského výsledku bez omezení. Dále může provádět
úpravy včetně snížení finančního plánu do výše 6 mil. Kč,
2.6 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření ekonomickým
odborem (EO) MČ Praha 8 na rok 2024, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, § 10a,
odst. b), a to následovně:
EO MČ Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2024 rozpočtová opatření přijatá
na základě rozhodnutí hlavního města Prahy (vyplývající z poskytnutých transferů/
dotací, vč. zařazení nedočerpaných dotací z předchozích let),3. stanoví
3.1 „Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených
do Úřadu městské části Praha 8, na rok 2024", dle přílohy č. 9 tohoto usnesení,
3.2 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, na rok 2024 nový celkový počet zaměstnanců městské
části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na 323 zaměstnanců, z toho
317 v hlavní činnosti a
6 ve vedlejší činnosti
3.3 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2024 na platy v příspěvkových právnických
osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance
podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s prováděcími předpisy", dle přílohy č. 9 tohoto usnesení,4. schvaluje
na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2024:
4.1 počet 21 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace)
zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS)
MČ Praha 8,
4.2 počet 130 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace)
zřízené MČ Praha 8 – Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS),
4.3 počet 63 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace)
zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC),
4.4 celkový počet 7 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu,5. ukládá


5.1 předložit návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobého
výhledu městské části a příspěvkových organizací Praha 8 do roku 2029, dle 2.části
tohoto usnesení, k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8,
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 07.02.2024
5.2 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2024,
schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace SeS
MČ Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 01.03.2024
5.3 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2024,
schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS),
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 01.03.2024
5.4 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2024,
schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace
Gerontologické centrum,
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 01.03.2024
5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2024,
schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací -
ZŠ a MŠ s právní subjektivitou,
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 01.03.2024
5.6 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2024,
schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace
Osmička pro rodinu.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 01.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

160_Usneseni.pdf (89,7 kB)
1_10 - duvodova_zprava.docx - příloha (77,8 kB)
1_11 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (17,3 kB)
1_12 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (25,2 kB)
1_13 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (72,7 kB)
1_14 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (15,6 kB)
1_15 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (17,8 kB)
1_16 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (14,6 kB)
1_17 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (28 kB)
1_18 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (16,9 kB)
1_19 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (1,4 MB)