USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0380/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0380/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0380/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Ven.ku architekti, s.r.o. na straně druhé1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření Smlouvy o dílo na zpracování "Koordinační koncepční
studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí" se společností Ven.ku
architekti,2. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo se společností Ven.ku architekti, s.r.o., IČO: 172 33 496,
se sídlem: Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, ve znění uvedeném v
příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit Smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu oprávněnému zástupci
společnosti Ven.ku architekti, s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 29.07.2022
3.2 předložit oprávněným zástupcem společnosti Ven.ku, s.r.o. podepsanou
Smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Hřebíkovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 12.08.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

247_Usneseni.pdf (39,7 kB)