USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0053/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0053/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0053/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu záměru nabytí nemovitého majetku - části pozemku parc.č. 3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 2179 (jiná stavba), vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu záměru nabytí nemovitého majetku - části pozemku
parc. č. 3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vyznačené v zákresu, jehož součástí
je stavba čp. 2179 (jiná stavba), a zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch
nabývaného nemovitého majetku, vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese
Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a ke schválení podání žádosti
o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),2.souhlasí
s nabytím nemovitého majetku - části pozemku parc. č. 3465/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), vyznačené v zákresu, jehož součástí je stavba čp. 2179 (jiná stavba),
a zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch nabývaného nemovitého majetku,
vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, od paní
Iriny Molotiliny, fyzické osoby, za cenu ve výši 22 000 000 Kč (slovy: Dvacet
dva milionů Korun českých),3.žádá
Zastupitelstvo městské části Praha 8 o zmocnění k vydání rozpočtového opatření
k pokrytí ex post financování a nákladů spojených s projektem, jež přesahují
udělenou výši dotace,4.schvaluje
podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy
Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor"
z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),
a to v případě schválení majetkového převodu nemovitostí dle 2. části tohoto
usnesení Zastupitelstvem městské části Praha 8,5.ukládá


5.1 předložit záměr dle 2. části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu
městské části Praha 8,
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 07.02.2024
5.2 zajistit, po schválení úplatného převodu nemovitostí dle 2. části tohoto
usnesení Zastupitelstvem městské části Praha 8, podání žádosti o dotaci
dle 4. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

314_Usneseni.pdf (55,2 kB)