USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0275/2019

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0275/2019

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0275/2019

ze dne 28.05.2019


k návrhu regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy v návaznosti na aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění pozdějších předpisů1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu", k návrhu stanoviska Městské části
Praha 8 k provozování hazardních her na území hl. m. Prahy v návaznosti
na aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy,
1.2 Stanovisko městské části Praha 8 (dále jen "Stanovisko"), uvedené
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,2.souhlasí
2. 1. se snížením počtu adres, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné
hry na území Městské části Praha 8, v souladu se zněním "Stanoviska",
2. 2. s návrhem na omezení času, po který lze provozovat loterie a jiné podobné hry,
a to na dobu od 10.00 do 06.00 hodin,3.ukládá


4.1 předložit návrh "Stanoviska" Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků
a·cen.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 29.05.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (40,3 kB)