USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0466/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0466/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0466/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1307/10, na k. ú. Troja1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 1307/10, o výměře 160 m2, na k. ú. Troja,2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1307/10,
o výměře 160 m2, na k. ú. Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a společností AGIOS s.r.o. (IČO: 278 95 734), se sídlem na adrese Vysočanská 561/63,
Prosek, 190 00 Praha 9, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto·usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

236_Usneseni.pdf (63,5 kB)