USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0481/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0481/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0481/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí" a uzavření "Smlouvy o inovačním partnerství"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci
nadlimitní veřejné zakázky s předmětem plnění "Inovativní přístup k přípravě a řešení
krizových situací a mimořádných událostí", zahájené v řízení o inovačním partnerství
dle ust. § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a uzavření "Smlouvy o inovačním partnerství",2.rozhodla
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, v souladu s příslušnou hodnotící komisí,
jmenovanou usnesením č. Usn RMC 0272/2022 Rady městské části Praha 8
ze dne 18. května 2022,
o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky s předmětem
plnění "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných
událostí", kterou je nabídka společnosti:
YOUR SYSTEM, spol. s r.o. (IČO: 001 74 939), sídlo Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
- Chodov,3.schvaluje
uzavření "Smlouvy o inovačním partnerství" pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací
a mimořádných událostí" mezi městskou částí Praha 8 jako "objednatelem"
a společností YOUR SYSTEM, spol. s r.o. (IČO: 001 74 939), sídlo Turkova 2319/5b,
149 00 Praha 4 - Chodov, jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 19.09.2022
4.2 předložit "Smlouvu" dle 3. části tohoto usnesení k podpisu odpovědným
zástupcům poskytovatele, po uplynutí lhůty pro podání případných námitek,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 10.10.2022
4.3 předložit "Smlouvu" podepsanou odpovědným zástupcem poskytovatele
dle·3.·části tohoto usnesení k podpisu p. Vítkovi, místostarostovi MČ Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 14.10.2022
4.4 dokončení veškerých úkonů stanovených zákonem.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 11.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

236_Usneseni.pdf (55,8 kB)