USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0395/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0395/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0395/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské
části Praha 8 – úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní
plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2,
na k. ú. Troja, obec Praha, do vlastnictví paní Michaely Sechterové, fyzické osoby2.schvaluje
(v souladu s usnesením č. Usn ZMC 036/2022 Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 29. 6. 2022)
text "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 –
úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní
plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2,
na k. ú. Troja, obec Praha, do vlastnictví paní Michaely Sechterové, fyzické osoby,
za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 676 500 Kč (slovy: Šest set sedmdesát
šest tisíc pět set Korun českých),3.ukládá


3.1 předložit "Kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu kupujícímu,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit kupujícím podepsanou "Kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k
podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

119_Usneseni.pdf (52,5 kB)