USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0470/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0470/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0470/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 585/340, na k. ú. Bohnice1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 585/340, o výměře 30 m2, na k. ú. Bohnice,2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 585/340, o výměře 30 m2,
na k. ú. Bohnice, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností
REŠ s.r.o. (IČO: 480 29 017), se sídlem na adrese Vřesová 679/9, Troja, 181 00 Praha 8,
jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

392_Usneseni.pdf (64,1 kB)