USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0258/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0258/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0258/2015

ze dne 06.05.2015


k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Generel bezmotorové dopravy"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy
o dílo" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění
"Generel bezmotorové dopravy", na základě zaslání "Výzvy" schválené usnesením
č. Usn RMC 0227/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015, v souladu
s ust. § 18 odst. 5, ve spojení s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci "veřejné zakázky
malého rozsahu" s předmětem plnění "Generel bezmotorové dopravy"
mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a Centrem dopravního
výzkumu, v.v.i. (IČ: 449 94 575), se sídlem na adrese: Líšeňská 2657/33a,
636 00 Brno - Líšeň, jako "zhotovitelem", za nabídkovou cenu 810 000,- Kč
(slovy: Osm set deset tisíc Korun českých) bez DPH, podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o dílo" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci zhotovitele,
Zodpovídá: Mgr. Jana Knížková Termín: 14.05.2015
3.2 informovat zúčastněné uchazeče o výsledku výběru zhotovitele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Jana Knížková Termín: 14.05.2015
3.3 předložit odpovědným zástupcem zhotovitele podepsanou "Smlouvu o dílo"
dle˙2. části tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ p. Romanu Petrusovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Poslušná Termín: 21.05.2015

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn68573556_164231.pdf (41,2 kB)