USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0387/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0387/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0387/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu
městské části Praha 8 a jejich okolí", zahájené v nadlimitním režimu při použití
otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a uzavření "Smlouvy
o poskytování služeb",2.rozhodla
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, v souladu s příslušnou hodnotící komisí,
jmenovanou usnesením č. Usn RMC 0280/2022 Rady městské části Praha 8
ze dne 1. června 2022,
o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky s předmětem
plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich
okolí", kterou je nabídka společnosti:
AVE Services s.r.o. (IČO: 648 31 213), sídlo Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 -
Hostivař, s nabídkovou cenou 2 877 600 Kč bez DPH za 12 měsíců poskytování služeb,3.schvaluje
uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem
plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8
a jejich okolí" mezi městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a společností AVE
Srvices s.r.o. (IČO: 648 31 213), sídlo Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 -
Hostivař, jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 08.08.2022
4.2 předložit "Smlouvu" dle 3. části tohoto usnesení k podpisu odpovědným
zástupcům poskytovatele, po uplynutí lhůty pro podání případných námitek,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 29.08.2022
4.3 předložit "Smlouvu" podepsanou odpovědným zástupcem poskytovatele
dle·3.·části tohoto usnesení k podpisu p. Grosovi, starostovi MČ Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 31.08.2022
4.4 dokončení veškerých úkonů stanovených zákonem.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

90_Usneseni.pdf (53,2 kB)