USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0017/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0017/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0017/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2. souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
(IČO: 242 31 509) na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy,
a to konkrétně: pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Dolákova 1
ve výši 3 480 Kč (slovy: Tři tisíce čtyři sta osmdesát Korun českých) na období
od 1. ledna 2022 do 30. června 2022.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

315_Usneseni.pdf (40,8 kB)