USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0494/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0494/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0494/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2. souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČO: 242 31 509)
na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy, a to konkrétně:
pro Základní školu, Praha 8, Libčická 10 ve výši 5 940 Kč (slovy: Pět tisíc devět set
čtyřicet Korun českých) na období do 31. prosince 2022.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (50,2 kB)