USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0052/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0052/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0052/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8 (odděleného z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5298-90/2023 ze dne 5.1. 2024 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 81. bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8
– úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8,
o výměře 38 m2 (odděleného z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického
plánu č. 5298-90/2023 ze dne 5. 1. 2024 úředně ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 8,2. souhlasí
s návrhem majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy
městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8, o výměře 38 m2 (odděleného
z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5298-90/2023
ze dne 5. 1. 2024 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem
Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 8, do vlastnictví SOL
Rezidence s.r.o., (IČO: 026 27 485), se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město,
110 00 Praha 1, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 1 170 000 Kč
(slovy: Jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc Korun českých),3. ukládá


3.1 předložit návrh úplatného převodu nemovitosti dle 2. části tohoto usnesení
k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8,
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 07.02.2024
3.2 předložit Radě městské části Praha 8, po schválení úplatného převodu
nemovitosti dle 2. části tohoto usnesení Zastupitelstvem městské části Praha 8,
k projednání text „Kupní smlouvy“.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 31.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

246_Usneseni.pdf (54,7 kB)