USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0454/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0454/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0454/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2023 do 31. října 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2023 do 31. října 20231.souhlasí
1.1 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
s poskytnutím peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva
městské části Praha 8 za jejich práci jako členům komisí Rady městské
části Praha 8 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 v období
od 1. května 2023 do 31. října 2023 a stanovením jejich výše podle neveřejné přílohy
č. 1 tohoto usnesení,
1.2 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. o) cit. zákona o hlavním městě Praze,
s poskytnutím výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8,
pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, za období
od 1. května 2023 do 31. října 2023, a stanovením jejich výše podle
neveřejné přílohy č. 2 tohoto usnesení,2.ukládá


předložit návrh dle bodů 1.1 a 1.2 tohoto usnesení k projednání ZMČ Praha 8.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 15.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

224_Usneseni.pdf (51,9 kB)