USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 041/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 20221. bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0526/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 16. listopadu 2021, přijaté k návrhu Rozpočtového provizoria Městské
části Praha 8 na rok 2022,2. schvaluje
na základě ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 89 odst. 1 písm. h)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
2.1 Rozpočtové provizorium Městské části Praha 8 na rok 2022, při němž bude
postupováno podle „Zásad pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria
Městské části Praha 8 na rok 2022" (dále jen "Zásad"), uvedených
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2.2 čerpání běžných výdajů v období od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 v maximální
výši 1/12 a v období od 1. 3. 2022 do konce rozpočtového provizoria v maxiální
výši 1/24 z objemu běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2021,
s výjimkou výdajů uvedených v "Zásadách",
2.3 čerpání kapitálových výdajů v období Rozpočtového provizoria na rok 2021
na akce zasmluvněné do 20. 12. 2021 včetně (týkající se roku
2022), s výjimkou výdajů uvedených v "Zásadách",
2.4 používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované
činnosti Městské části (MČ) Praha 8 v období Rozpočtového provizoria
na rok 2022 na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
rozpočtu MČ Praha 8,3. bere na vědomí
předběžný návrh neinvestičních příspěvků zřízených příspěvkových organizací
na rok 2022, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,4. ukládá


zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

38_Usneseni.pdf (41,6 kB)
1_2 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (20,5 kB)
1_3 - priloha_c._1_usneseni.doc - příloha (52,5 kB)