USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 017/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v·Praze 81. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0251/2021 ze dne 26.5.2021)
majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 881/222, ostatní plocha, o výměře 16 m2 (vzniklého oddělením z pozemku
parc. č. 881/203, o výměře 188 m2, dle geometrického plánu č. 1187-14/2021
ze dne 9.4.2021), na k. ú. Čimice, obec Praha, paní Aleně Diamantové, fyzické osobě,
a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 100 640 Kč (slovy: Jedno sto tisíc
šest set čtyřicet Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy
se svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

179_Usneseni.pdf (43 kB)