USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 026/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 026/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 026/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši·305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z·nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení)
v celkové výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní
smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0231/2021 ze dne 26. května 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 18. května 2021 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
prominutí a odpis dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 305 378,95 Kč (slovy: Tři
sta pět tisíc tři sta sedmdesát osm Korun českých devadesát pět haléřů), vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8,
z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení)
dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.08.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

191_Usneseni.pdf (42,4 kB)
1_28 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Cejdova_-_anonymizovana.doc - příloha (30 kB)
1_29 - ZMC_Leporelo_-_Cejdova_-_anonymizovane.pdf - příloha (626,4 kB)