USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 045/2023

ze dne 29.11.2023


k návrhu revizí žádostí majetkových převodů Městské části Praha 8 dle dopisu z MHMP - svěření pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu revizí žádostí majetkových převodů Městské
části Praha 8 dle dopisu z MHMP - svěření pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
do správy Městské části Praha 8,2.schvaluje
na základě ustanovení & 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
2.1 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření objektu budovy
č. p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na k. ú. Libeň a pozemku parc. č. 3610/7
na k. ú. Libeň, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8:
- budova č. p. 264 (víceúčelová stavba), zapsána na listu vlastnictví 1923
ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části
Praha 8,
- pozemek parc. č. 3610/5 (zastavěná plocha), o výměře 349 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- pozemek parc. č. 3610/7 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 532 m2, zapsán
na listu vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením
do správy Městské části Praha 8,
2.2 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 2621/91 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy
Městské části Praha 8:
- pozemek parc. č. 2621/91 (ostatní plocha - zeleň), o výměře 957 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
2.3 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 3585 na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské
části Praha 8:
- parc. č. 3585 (ostatní plocha - ostatní komunikace, památkově chráněné území),
o výměře 1 296 m2, zapsán na listu vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města
Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 8,
2.4 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 533/5 na k. ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské
části Praha 8:
- pozemek parc. č. 533/5 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 33 948 m2, zapsán
na listu vlastnictví 328 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením
do správy Městské části Praha 8,
2.5 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 2364/507, k. ú. Kobylisy, obec Praha, do správy Městské části Praha 8:
- parc. č. 2364/507 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 13 492 m2, zapsán
na listu vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením
do správy Městské části Praha 8,
2.6 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č.
2364/13 a část pozemku parc. č. 2364/296, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8, ve
vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8:
- parc. č. 2364/13 (ostatní plocha - zeleň), o výměře 2409 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 2364/296 (ostatní plocha - jiná plocha), část pozemku okolo objektu
čp. 1222, zapsán na listu vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy,
s následným svěřením do správy Městské části Praha 8,
2.7 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č.
693/128, k. ú. Karlín v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části
Praha 8:
- parc. č. 693/128 (ostatní plocha), o výměře 1408 m2, zapsán na listu vlastnictví 128
ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části
Praha 8,
2.8 návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků
parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše na k. ú. Libeň v Praze 8,
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy,
s následným svěřením do správy Městské části Praha 8:
- parc. č. 4030/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, památkově
chráněné území), o výměře 9699 m2, zapsán na listu vlastnictví 60000, ve vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, s následným svěřením
do správy Městské části Praha 8,
- parc.č. 4030/47 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území),
o výměře 351 m2, zapsán na listu vlastnictví 60000 ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 4030/48 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území),
o výměře 152 m2, zapsán na listu vlastnictví 60000 ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemku dle 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 20.12.2023
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 27.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

63_Usneseni.pdf (58,8 kB)
1_3 - Duvodova_zprava_00583.doc - příloha (26,5 kB)
1_4 - leporelo.pdf - příloha (15,4 MB)