USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 016/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·48/2 o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle·Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4.3.2021), jehož součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na·adrese Sokolovská 120/62, Praha 81. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0242/2021 ze dne 26. 5. 2021)
majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 –
pozemku parc. č. 48/2 o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48
dle Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je
dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62,
Praha 8, společnosti Decompressio s.r.o. (IČO: 097 65 085) se sídlem na adrese
Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, a to za podmínky, že se prodej uskuteční
za cenu 17 710 135 Kč (slovy: Sedmnáct milionů sedm set deset tisíc jedno sto třicet
pět Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy
se svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

124_Usneseni.pdf (43,4 kB)