USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 003/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 003/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 003/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 20261. bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1. března 2021,
přijaté k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého
výhledu městské části Praha 8 do roku 2026,2. zrušuje
Rozpočtové provizorium městské části Prahy 8 na rok 2021, schválené usnesením
č. Usn ZMC 029/2020 Zastupitelstva městské části Praha 8, ze dne 16. prosince 2020,
a to
s účinností od 17. března 2021,3. schvaluje
3.1 na základě ust. § 89 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
předložený návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021:
a) s objemem příjmů po konsolidaci
ve výši 829 463 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci
ve výši 829 463 tis. Kč,
se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
(schodkem) ve výši 0 tis. Kč,
a s financováním ve výši 0 tis. Kč,
dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, sestavený v návaznosti na "Finanční
vztahy stanovené hl. m. Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2021", uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
3.2 rozpočet bez použití finančních prostředů vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2020),
dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
3.3 příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha 8 - Fondu zaměstnavatele v roce
2020, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3.4 Finanční plán (rozpočet) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8
na rok 2021, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,
3.5 Střednědobý výhled městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku
2026, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení,4. stanoví
4.1 rozsah provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8
na rok 2021, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:
Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2021 tato rozpočtová
opatření:
a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem celkových
příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 8,
b) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazení příjmu do rozpočtu
• plynoucího za přijatá pojistná plnění,
• z odvodu odpisů příspěvkových právnických osob - organizací,
c) rozpočtová opatření krytá převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované
činnosti, z investičních účtů (cenných papírů), s tím, že o schválených rozpočtových
opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho
nejbližším zasedání,
d) rozpočtová opatření při nichž dojde ke snížení rozpočtu (běžných i kapitálových
výdajů) bez omezení, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada
MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,
e) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč
pro jednotlivý případ,
4.2 rozsah provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské
činnosti městské části Praha 8 na rok 2021 Radou MČ Praha 8, při navýšení
hospodářského výsledku nebo úpravy do výše 6. mil. Kč, při nichž se nezmění celkový
hospodářský výsledek,
4.3 rozsah provádění rozpočtových opatření ekonomickým odborem (EO) MČ Praha 8
na rok 2021, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, § 10a, odst. b), a to následovně:
EO MČ Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2021 rozpočtová opatření přijatá
na základě rozhodnutí hlavního města Prahy (vyplývající z poskytnutých transferů/
dotací, vč. zařazení nedočerpaných dotací z předchozích let).


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

108_Usneseni.pdf (45,4 kB)
1_8 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (16,9 kB)
1_9 - priloha_c._2_usneseni_kopie.xlsx - příloha (21,7 kB)
1_10 - priloha_c._3_usneseni_kopie.xlsx - příloha (79,3 kB)
1_11 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (15,3 kB)
1_12 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (17,2 kB)
1_13 - priloha_c._7_usneseni_kopie.xlsx - příloha (14,5 kB)
1_14 - priloha_c._8_usneseni_kopie.xlsx - příloha (37,3 kB)
1_15 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (16,4 kB)
1_16 - Usn_RMC.pdf - příloha (233,5 kB)
1_17 - priloha_c._4_usneseni_kopie.xlsx - příloha (98,2 kB)