USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 036/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 036/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 036/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha1. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC
0263/2022 ze dne 18. 5. 2022)
majetkový převod městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní
plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha, do vlastnictví paní Michaely
Sechterové, fyzické osoby, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 676 500 Kč
(slovy: Šest set sedmdesát šest tisíc pět set Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majektu do vlastnictví hl. města Prahy
se svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitosti
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

47_Usneseni.pdf (42,1 kB)