USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 038/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši·1·165·638,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 1 165 638,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0369/2021 ze dne 18. srpna 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 14. června 2021 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00 Kč (slovy: Jeden milion
jedno sto šedesát pět tisíc šest set třicet osm Korun českých), vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům
na k. ú. Karlín, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 30.11.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

109_Usneseni.pdf (41,6 kB)
1_1 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Melantrich_-_anonymizovana.doc - příloha (30 kB)
1_2 - ZMC_Leporelo_-_Melantrich_-_anonymizovane.pdf - příloha (592,6 kB)