USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 035/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha1. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC
0262/2022 ze dne 18. 5. 2022)
majetkový převod městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 365/3 („zastavěná plocha“), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha,
do vlastnictví pana Ing. Jiřího Vaníčka, CSc., fyzické osoby, za podmínky, že se prodej
uskuteční za cenu 210 200 Kč (slovy: Dvě stě deset tisíc dvě stě Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majektu do vlastnictví hl. města Prahy
se svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitosti
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (42,7 kB)