USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 010/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny
Územního plánu,2. schvaluje
uplatnění podnětů na změny Územního plánu, uvedené v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení, pod body:
2.1 Doplnění struktury ulice K Ovčínu,
2.2 Doplnění systému cyklistických tras Čimice - Dolní Chabry,
2.3 Zahrádky Šutka, za podmínky uzavření smlouvy mezi Městskou částí
Praha 8 a vlastníky dotčených pozemků, jejíž přílohou bude závazná studie,
naplňující doporučení Komise pro územní rozvoj a památkovou péči Rady
MČ P8, a která mj. upřesní závazek zbudování, následné údržby a předání
pozemku nového parku do vlastnictví MČ Prahy 8 nebo hl. m. Prahy,3. ukládá


podepsat dopis s návrhem podnětů dle 2. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání Magistrátu hl. m. Prahy- odboru územního rozvoje, odboru ochrany
prostředí a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 29.03.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

131_Usneseni.pdf (39,9 kB)
1_18 - Dopis_ZMC_2021_verejny_BJ_00093_2021.docx - příloha (14,3 kB)