USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 016/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 016/2023

ze dne 17.05.2023


k naplněné vzdělávací kapacitě ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí1.bere na vědomí
informaci o přijetí "Petice za projednání problematiky dostupnosti a kvality ZŠ a MŠ
zastupitelstvem MČ Praha 8" ze dne 28. dubna 2023,2.vyzývá
Zastupitelstvo hl. m. Praha ke zvážení uplatnění zákonodárné iniciativy pro změnu
ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak, aby
řediteli spádové školy bylo umožněno stanovovat pořadí pro přijetí dětí ze spádové
oblasti na základě kritérií namísto losování,3.doporučuje
Radě MČ Praha 8
a) pokračovat v již zahájených projektech pro zkvalitnění a zkapacitnění základního
a mateřského školství v Karlíně a učinit nezbytná opatření pro zajištění kapacity ZŠ
a MŠ Lyčkovo náměstí, včetně prověření a realizace stavebních záměrů a projednání
součinnosti s hl.m. Praha,
b) projednat úpravy hranic spádových oblastí tak, aby developerská výstavba
na Rohanském nábřeží nebyla součástí spádové oblasti ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí,4.žádá
a) hlavní město Praha o poskytnutí finančního krytí a o součinnost pro zkapacitnění ZŠ
a MŠ Lyčkovo náměstí a dalších základních a mateřských škol, zřízených MČ Praha 8,
b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vypsání dotačních programů
na podporu zkapacitnění základních a mateřských škol na území hl. m. Praha,5.ukládá


starostovi MČ Praha 8 seznámit hl. m. Praha a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR s tímto usnesením,
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.05.2023
místostarostovi MČ Praha 8 seznámit hl. m. Praha a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR s tímto usnesením.
Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 31.05.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

122_Usneseni.pdf (50,9 kB)