USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 030/2023

ze dne 19.06.2023


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 101/4, a parc. č. 616/3, oba v k. ú. Karlín, obec Praha1.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0221/2023 ze dne 31. 5. 2023)
majetkový převod městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 –
pozemků parc. č. 101/4, o výměře 35 m2, zastavěná plocha, stavba jiného
vlastníka, parc. č. 616/3, o výměře 36 m2, zastavěná plocha, stavba jiného vlastníka,
na k. ú. Karlín, obec Praha, do vlastnictví PREdistribuce, a.s. (IČO: 273 76 516),
se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za podmínky, že se prodej uskuteční
za cenu 676 950 Kč (slovy: Šest set sedmdesát šest tisíc devět set padesát Korun
českých),2.doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle
1. části tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl.m. Prahy
se svěřením do správy městské části Praha 8,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje
nemovitostí dle 1. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 30.09.2023
3.2 předložit Radě městské části Praha 8, po schválení úplatného převodu
nemovitostí dle 2. části tohoto usnesení Zastupitelstvem městské části Praha 8, k
projednání text "Kupní smlouvy".
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 31.08.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

115_Usneseni.pdf (52,8 kB)