USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 040/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 20251. volí
podle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. Usn RMC 0484/2021 Rady
městské části Praha 8 ze dne 3. listopadu 2021,
7 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025, jejichž
seznam je uveden v příloze tohoto usnesení, a kteří se osobně zúčastnili jednání
Zastupitelstva městské části Praha 8 dne 1. prosince 2021,2. ukládá


prokazatelně seznámit s tímto usnesením předsedkyni Obvodního soudu
pro·Prahu·8 paní Mgr. Andreu Lomozovou.
Zodpovídá: JUDr. Martina Tikalová Termín: 16.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

92_Usneseni.pdf (40,2 kB)
1_6 - Verejna_priloha_ZASTUPITESTVO_1.12.2021.docx - příloha (14 kB)